บริการหน่วยวิชาระบบโลหิตวิทยา

 
สุดารัตน์ เมืองเจริญ
ตำแหน่ง พยาบาล
 
รุ่งเรือง กาวีแว่น
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
ทัศนีย์ ธรรมอุปละ
ตำแหน่ง พยาบาล
 
ภคินี ตันติเวทย์
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 
วรารัตน์  พรมพราย
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล
 
ธนพัฒน์ ไชยป้อ
ตำแหน่ง พยาบาล
 
อรกมล วงศ์ทะกัณฑ์
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 
นพมาศ ปัญญาสิทธิ์
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 
บุญส่ง ใจแก่น
ตำแหน่ง คนงาน