บริการหน่วยวิชาระบบทางเดินอาหาร

โทร. 053-935487
รุ่งธิวา อุตมะโชค
ตำแหน่ง พยาบาล
 
 
ทิพากร ตาวิกา
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
 
 
จิตตราญา  รัตนกุล
ตำแหน่ง พยาบาล
 
 
 
ศักดิพันธ์  นิ่มทองคำ
ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป
 
 
 
เนาวเรศ ศรีวรรณะ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
 
 
ทับทิม แสงสว่าง
ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ
(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)