งานธุรการภาควิชา

โทร. 053-935482-3

ศุพิชญาภัค สรรเจริญ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 
ศิริมาศ ประเสริฐศรี
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
 
ธนพร วงค์ชะรัตน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 
เกสร หมื่นแปง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 
พจวรรณ  แสนคติ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 
จิราวรรณ  สันกลกิจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 
ทัศนีย์  แปงจันทร์เขียว
ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป 
 
 
โชติกา ชายัณห์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
 
อัญชิสา รุ่งเรืองศรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 
ประภัสสร ไชยเรืองศรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 
จิรพรรณ  อุทธิยา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 
ศักรินทร์  ไทยยิ่ง
ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป