รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล
Chalerm Liwsrisakun, MD
Associate Professor
(หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์)
 
 
รศ.นพ.ชัยยุทธ เจริญธรรม
Chaiyut Charoentum, MD
Associate Professor
(รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์)