แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาต่อมไร้ท่อ

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2560

สาขาต่อมไร้ท่อ

 

 

ปีที่ 1

 

 

นพ.ทัสสิมนต์  ภัทโรพงศ์

 

 

 

 

นพ.กฤตธี  การดำริห์

 

 

 

ปีที่ 2

 

 

 

พญ.ณัฐธยา วชิรพันธ์ุสกุล

 

 

 

 

 

พญ.หทัยทิพย์ บุญญรัตน์

 

 

 

 

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาประสาทวิทยา

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2560

สาขาประสาทวิทยา

 

 

ปีที่ 1

 

 

นพ.วิชาญ  คำภู่

 

 

 

 

พญ.นัฎกานต์  มะโนยานะ

 

 

 

ปีที่ 2

 

 

 

 

นพ.สุรัตน์ ทัศณศร

 

 

 

 

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2560

สาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม

 

 

ปีที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

พญ.พลอยรุ้ง  เวชพาณิชย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาเวชบำบัดวิกฤต

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2560

สาขาเวชบำบัดวิกฤต

 

 

ปีที่ 2

 

 

 

 

 

 

พญ.ณัฐชนก  นิยติวัฒน์ชาญชัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคติดเชื้อ

 

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2560

สาขาโรคติดเชื้อ

 

 

ปีที่ 1

 

 

พญ.วิรงรอง  ทองต้น

 

 

 

 

พญ.ปาริชาต  สกุลกรกิจ

 

 

 

ปีที่ 2

 

 

 

พญ.ณัฐิณี ลักษณานันท์

 

 

 

 

 

พญ.พรกมล บริพัตรโกศล