แพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 1

 

แพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 1 [2560]

 

 

นพ.กัมปนาท  นาสิทธิ์

 

 

 

นพ.กิตติธัช  พงษ์พันธุ์

 

นพ.กิตติศักดิ์  ต้ังจิตเพียรวิทย์

 

 

นพ.จิรวัฒน์  ภู่พานิชเจริญกูล

 

 

พญ.จิริณี  เนตรสุวรรณ

 

นพ.ชวยศ  หาญหิรัญ

 

 

 

นพ.โชฎก  พรหมแสนจันทร์

 

 

 

พญ.ณัฐธิดา  มะโนรส

 

 

นพ.ธัชพล  รัตตานนท์

 

 

 

นพ.ปิยะณัฐ  ธนัญชัย

 

 

 

พญ.ภัสวรัญชญ์  แถลงศรี

 

 

 

นพ.ภาษา  สุขสอน

 

 

 

นพ.ภูมิพัฒน์  โล่ห์สุริยะ

 

 

 

พญ.เยาวลักษณ์  ช่างรัตนกร

นพ.วิทวัส  แสนมา

นพ.สิทธิพงษ์  ระย้าแก้ว

นพ.วสุชล  ชัยชาญ (ลป)

พญ.เมธาวี  เอี้ยงกุญชร (Onco)

 

 

 

นพ.ธนกฤต  ปิยเจริญกิจ (Hemato)

 

 

 

พญ.ชลธรา  พงศานานุรักษ์ (Hemato)

 

 

 

พญ.ญาณิกา  จินดาไมล์ (Hemato)

 

 

 

พญ.มนต์สิกานต์  เสมมหาศักดิกุล (Hemato)

 

 

 

พญ.อรอนงค์  อุดมศิริธำรง (Neuro)

นพ.กิตติธัช  บุญเจริญ (Neuro)

 

 

พญ.ศิรินดา  แจ่มจรรยา (Skin)

 

 

แพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 2

 

แพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 2 [2560]

 

 

พญ.จตุพร  วันไชยธนวงศ์

 

 

นพ.ภาคภูมิ  ดุสิตากร

พญ.ณิชาภา  นันทขว้าง

 

พญ.อวัสดา  อย่างเจริญ

 

พญ.ศณัฏฐา  พรมพิทักษ์

นพ.ฤทธพล  มณีธนวัฒน์

 

 

นพ.อดิศักดิ์  ชัยศรีมา

 

 

นพ.นนท์  พิพิธสมบัติ

 

นพ.ปรีชาพัทธ์  ลภัสภัคคณุตม์

 

 

พญ.นันทพร  นาวารวงศ์

 

 

นพ.คามิน  สุทธิกุลบุตร

 

 

พญ.อภิจารวี  สุริยะ

 

 

พญ.ภานุมาศ  คำเขื่อน

 

 

นพ.เด่นชัย  ชัยสวัสดิ์ (ลป)

 

 

 

 

 

 

 

แพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา

 

แพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา [2560]

 

 

ปีที่ 2

 

 

 

พญ.กุลวดี  เหล่าสกุล (Skin)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

แพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 3

 

แพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 3 [2560]

 

 

นพ.เขมธนา จริยาวัฒน์

 

นพ.จักรพันธ์ ยรรยงเมธ

พญ.จิราพร  จิรายุเจริญศักดิ์

นพ.ธีรภัทร ศรีตะวรรณ

 

นพ.ธีรศักดิ์ อุตตมา

 

นพ.ปรัชญาพงศ์ สมณะ

 

นพ.พิริยะ พิริยะกฤต

 

นพ.รพี เลิศพงษ์พิรุฬห์

นพ.ศิริพงษ์ ปราณีสุทธิกุล

 

นพ.สุเมธ ใจอินผล

นพ.สุรเชษฐ์ ต้ังธีระบัณฑิตกุล

 

นพ.อนุชา โทนอ้น

 

นพ.อาทิตย์ เหงี่ยมสุวรรณ

 

พญ.พิมพ์ชนก ตุ้ยเต็มวงศ์

 

นพ.วิศรุต  วันไชยธนวงศ์ (ชร)

 

 

 

 

 

 

พญ.ศิฏฆะรินทร์ ฤทธิศิรินทร์ (ลป)

 

 

 

 

 

 

แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา

 

แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา [2560]

 

 

ปีที่ 2

 

  

 

 

พญ.กุลนิษฐ์  คุ้มธนะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่ 3

                                                                                                  

 

พญ.ทิตยา  ประเสริฐปั้น

 

 

 

 

พญ.ธารารัก  ชูวานิชวงศ์