ประวัติการก่อตั้ง

พ.ศ.๒๕๐๒   มีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

 

พ.ศ.๒๕๐๓   มีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และในปลายปี                    

                   ได้ย้ายนักศึกษาที่ฝากเรียนไว้ที่กรุงเทพฯ และอาจารย์ทางปรีคลินิกขึ้นมาเชียงใหม่ทั้งหมด

 

พ.ศ.๒๕๐๔   ได้มีประกาศก่อตั้งภาควิชาอายุรศาสตร์ขึ้นที่เชียงใหม่ โดยแต่งตั้งให้ ศ.นพ.ชาญ สถาปนกุล รักษาการหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์  และได้ย้าย                        

                   ขึ้นมาปฏิบัติงานที่เชียงใหม่ โดยมีอาจารย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ร่วมบริหารงานของภาควิชาฯ ดังต่อไปนี้
                  
 ๑. พญ.กาญจนา เชี่ยวชาญวิทย์

                   ๒. พญ.ฉันทนา จุลลัษเสฐียร