ภาพงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2559

 

งานแสดงมุทิตาจิตแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ 

จะครบเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559

วันที่ 29 กันยายน 2559

ณ ห้องประชุมช้ัน 15 อาคารเฉลิมพระบารมี

 

ภาพกิจกรรม