ภาพกิจกรรมงานสัมมนาเจ้าหน้าที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ 2559

 

งานสัมมนาวิชาการสำหรับเจ้าหน้าที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

เรื่อง การปฏิบัติตามแนวนโยบายนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนของภาควิชาอายุรศาสตร์

วันที่  12  กันยายน  2559

ณ วิรันดาเชียงใหม่รีสอร์ท (Veranda Chiang Mai The High Resort) ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม