ภาพกิจกรรมงานสัมมนาวิชาการสำหรับอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ 2559

 

งานสัมมนาวิชาการสำหรับอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์

เรื่อง การต่อยอดนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนของภาควิชาอายุรศาสตร์

วันที่  11 สิงหาคม  2559

ณ โรงแรมวิรันดาเชียงใหม่รีสอร์ท ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม