ภาพกิจกรรมการสัมมนาเจ้าหน้าที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ 2558

 

การสัมมนาเจ้าหน้าที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ การพัฒนางานประจำปี 2558 (OD)

เรื่อง การปฏิบัติตามนโยบายยุทธศาสตร์ของภาควิชาอายุรศาสตร์

วันที่ 5 กันยายน 2558

ณ วิรันดาเชียงใหม่รีสอร์ท (Veranda Chiang Mai The High Resort) อ.หางดง จ.เชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม