ภาพกิจกรรมการสัมมนาวิชาการสำหรับอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ 2558

 

การสัมมนาวิชาการสำหรับอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์

เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของภาควิชาอายุรศาสตร์

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2558

ณ ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม