รุ่งเรือง กาวีแว่น
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์