วิสัยทัศน์

          ภาควิชาอายุรศาสตร์เป็นกำลังสำคัญของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศ ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการ บัณฑิตแห่งภาควิชาอายุรศาสตร์เป็นผู้ฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ เป็นผู้สามารถครองตน ครองคน และครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

พันธกิจ

          เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหมายของสังคมไทย ภาควิชาอายุรศาสตร์เน้นการฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์และอายุรแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถในระดับสากล ฝักใฝ่ในการฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องมีคุณธรรมและจิตสำนึกในการรับใช้สังคม ส่งเสริมงานด้านการวิจัยของคณาจารย์ให้บริการชุมชนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เหมาะสมกับทรัพยากรและความจำเป็นในการจัดการศึกษาและดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้เข้มแข็ง