เนื้อหา

ศ.คลินิก นพ.องอาจ ไพรสณฑรางกูร

 
ศ.คลินิก นพ.องอาจ ไพรสณฑรางกูร
(อาจารย์พิเศษ)
Ong-ard  Praisontarangkul, MD
Clinical Professor
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศ.เกียรติคุณ นพ.กำพล กลั่นกลิ่น

 

ศ.เกียรติคุณ นพ.กำพล กลั่นกลิ่น
(อาจารย์พิเศษ)
Kumpol  Klunklin, MD
Professor
 

รศ.นพ.ธเนศ ชิตาพนารักษ์

โทร. 053-936446

รศ.นพ.ธเนศ ชิตาพนารักษ์
Taned  Chitapanarux, MD
Associate Professor
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

ผศ.พญ.อภิญญา ลีรพันธ์

 

ผศ.พญ.อภิญญา ลีรพันธ์
Apinya Leerapun, MD
Assistant Professor
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รศ.นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์

 

รศ.นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์
(อาจารย์พิเศษ)
Satawat  Thongsawat, MD
Associate Professor
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.