เนื้อหา

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคทางเดินอาหาร

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2561

สาขาโรคทางเดินอาหาร

 

 

ปีที่ 1

 

 

นพ.อมร  สรรคอนุรักษ์

 

 

 

 

 

 

 

พญ.อลิสา  จิรการพงษ์

 

 

 

ปีที่ 2

 

 

 

พญ.สุศรีจิตร์  พฤกษ์สดใส

 

 

 

 

พญ.พรทิพา  อภิวัฒน์นากร

 

 

 

 

 

Cath Lab

 

Cath Lab ปี 2561

 

 

 

ปีที่ 1

 

 

 

 

 

 

พญ.นวลนิตย์  ตันติศิริวิทย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคระบบการหายใจ

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2561

สาขาโรคระบบการหายใจ

 

 

ปีที่ 1

 

 

พญ.ณัฐชนก  นิยติวัฒน์ชาญชัย

 

 

 

 

 

 

 

นพ.กนก  วงศ์สวัสดิ์

 

 

 

ปีที่ 2

 

 

 

 

 

 

พญ.ปัทมพร  แสงแก้ว

 

 

 

 

 

นพ.ภูเมธ  ปรางค์เจริญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาเวชบำบัดวิกฤต

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2561

สาขาเวชบำบัดวิกฤต

 

 

ปีที่ 1

 

 

 

 

 

 

พญ.ฉายสุภา  มุสิกะศิริ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคหัวใจ

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2561

สาขาโรคหัวใจ

 

 

ปีที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

นพ.ตุล  ชัยกิจมงคล

 

 

 

 

 

 

 

นพ.ทินกฤต  วีรประพันธ์

 

 

 

 

 

 

พญ.นาฏนลิน  ชลิตพงศ์

 

 

 

 

นพ.ภัสสรา  อิฐสถิตไพศาล

 

 

 

ปีที่ 2

 

 
 

 

นพ.เวช  วิจารณ์ปรีชา

 

 

 

 

นพ.พงศธร  พัชระสุภา

 

 

 

พญ.ปริตา  บัณฑิตบุญดี

 

 

นพ.ภาสกร  ปุจฉาการ