ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา (Thai Physicians Association of America) จัดการประชุมวิชาการสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา โดยภาควิชาจักษุวิทยาเข้าร่วมการประชุมในหัวข้อดังต่อไปนี้

 

Thursday    31 January 2013

Venue        15th  floor Sujinno Building Faculty of Medicine, CMU       

Room 2

08.30-12.00          Moderator : Somsanguan  Ausayakhun, MD., Professor

08.30-09.20          Beyond Plumbing : The art and sciences of glaucoma drainage device surgery

                                    Thasarat Vajaranont, MD., Assistant Professor

                                    University of Illinois

09.20-10.10          Tips & Tricks in trabeculectomy in uveitic glaucoma

                                    Kessara Pattanapitoon, MD., Associate Professor

                                    Chiang Mai University

10.10-10.30          Break

10.30-11.20          Management of Blepharosis

                                    Pete Sethabutr, MD., Assistant Professor

                                    University of Illinois

11.20-12.00          Evaluation and Management of Thyroid Eye Disease

                                    Damrong Wiwatwongwana,MD.

                                    Chiang Mai University

12.00-13.00          Lunch

RSS
rimg0911
Detail Download
rimg0916
Detail Download
rimg0927
Detail Download
rimg0933
Detail Download
rimg0935
Detail Download
rimg0937
Detail Download
rimg0943
Detail Download
rimg0947
Detail Download
rimg0953
Detail Download
rimg0955
Detail Download
rimg0957
Detail Download
rimg0963
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.