ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

 

การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ดวงตาภาค 10 สภากาชาดไทย

วันที่ 20 พฤษจิกายน 2555  เวลา 14.00น.

ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ตินคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ดวงตาภาค 10 สภากาชาดไทยครั้งที่2/2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิมิตร  อิทธิพันธุ์กุล หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่คุณนิตยา  รัตนชัยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดหาและบริการดวงตา ภาค 10 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมในปี พศ. 2555 และเพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในปี พ.ศ. 2556ต่อไป

RSS
meeting 1
Detail Download
meeting 2
Detail Download
meeting 3
Detail Download
meeting 4
Detail Download
meeting 5
Detail Download
meeting 6
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.