ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

 

ภาควิชาจักษุวิทยา นำทีมโดย รศ.นพ.นิมิตร อิทธิพันธุ์กุล หัวหน้าภาควิชา และ รศ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2555

RSS
cimg1627
Detail Download
cimg1631
Detail Download
cimg1640
Detail Download
cimg1644
Detail Download
cimg1646
Detail Download
cimg1650
Detail Download
cimg1659
Detail Download
cimg1660
Detail Download
cimg1665
Detail Download
cimg1667
Detail Download
cimg1670
Detail Download
cimg1675
Detail Download
cimg1681
Detail Download
cimg1684
Detail Download
cimg1685
Detail Download
cimg1693
Detail Download
cimg1704
Detail Download
cimg1712
Detail Download
cimg1716
Detail Download
cimg1719
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.