ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสำนักงาน

นายศักดา วุฒิรัตน์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ

โทร. 053-935512-3 081-4726410

email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางณัฐชนันท์ กฤษณะเศรณี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ช่วยศูนย์ดวงตาภาค 10 ส่วนบริการชุมชน

สำนักงานศูนย์ดวงตาภาค 10 ชั้น 12 อาคารสุจิณโณ

โทร. 053-936382 โทรศัพท์มือถือ  089-9996000 

email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นส.กันยนา ติยะธรรม

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ช่วยศูนย์ดวงตาภาค 10 ส่วนบริการชุมชน

สำนักงานศูนย์ดวงตาภาค 10 ชั้น 12 อาคารสุจิณโณ

โทร. 053-936382 โทรศัพท์มือถือ  089-9996000 

email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายพรเทพ เกษมสุข

ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป

พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ

โทร. 053-935512

 

นส.ปิลันธน์ ฉัตรบรรยงค์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ

โทร. 053-935512

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นส.อมรรัตน์ ชินรัตน์

ตำแหน่ง : เลขานุการภาควิชา

พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ

โทร. 053-935512

email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.