ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

จักษุวิทยา พ.จษ.512 (315512)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาระดับก่อนปริญญา (ตามคำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา 2/2561 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561)

ผศ.นพ.ดำรงค์  วิวัฒน์วงศ์วนา Tel 5512 
ผศ.พญ.อัจฉรียา  วิวัฒน์วงศ์วนา Tel 5512
ผศ.พญ.ธิดารัตน์  ลีอังกูรเสถียร Tel 5512
อ.นพ.ณวัฒน์  วัฒนชัย

Tel 5512

อ.พญ.เหมือนพลอย นิภารักษ์

 

Tel 5512


cool

คู่มือกระบวนวิชาจักษุวิทยา512  ปีการศึกษา 2562 ***update


yes

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

เกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา

สรุปยาหยอดตา(Ophthalmic Medication Guideline)

คำย่อจักษุวิทยา


wink

ตารางสอน

รูป นศพ.

เอกสารประกอบการสอน

แบบประเมินต่างๆ


โปรดทราบ

 1. CAI Common problem in ophthalmology โดย ภาควิชาจักษุวิทยา ศิริราชพยาบาล ให้กลุ่มยืมไป  อย่าลืมดูด้วยค่ะ  (highly recommended)
 2. การลาให้ส่งใบลาล่วงหน้าทุกครั้ง ยกเว้นลาป่วยให้โทรศัพท์เรียนอาจารย์ทราบ และส่งใบลาตามมาได้
 3. การแจกผู้ป่วยควรแจกไล่รายชื่อไปเลย ไม่ควรแยกสาย  เนื่องจากมีความแตกต่างกันทั้งชนิดและจำนวนผู้ป่วยในแต่ละสาย
 4. ขอความร่วมมือนักศึกษาแพทย์ไม่เข้าไปนั่งในเคาน์เตอร์พยาบาล  ให้ใช้ห้องพักนักศึกษา  หรือนอกเคาน์เตอร์แทน
 5. หากนำ chart ผู้ป่วยมาใช้แล้ว  กรุณาเก็บเข้าที่เดิมให้เรียบร้อยทุกครั้ง

 

FORMATIVE EVALUATION  for medical students

 • After the first week rotation, could you answer these questions? => Click
 • After the second week rotation, could you answer these questions? => Click

 

 

***update 21 May 2019

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

 •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •    เบอร์โทร : 053-935512
 •    แฟกซ์ : 053-936121
 •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.