ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.นพ.วินัย ชัยดรุณ

หัวหน้าภาควิชา (ตั้งแต่ 7 มีนาคม 2556)

ความรู้ความชำนาญ : กระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Associate Professor Winai Chaidaroon 

Cornea & refractive surgery specialist

 

ศ.พญ.สมสงวน อัษญคุณ

ความรู้ความชำนาญ : กระจกตา และผ่าตัดแก้ไขสายตา

(หัวหน้า CMU LASIK Center)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Professor Somsanguan Ausayakhun

Cornea & refractive surgery specialist

CMVR specialist

 

รศ.พญ.นภาพร ตนานุวัฒน์

ความรู้ความชำนาญ : กระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Associate Professor Napaporn Tananuvat 

Cornea & refractive surgery specialist

 

รศ.พญ.ภารดี คุณาวิศรุต

ความรู้ความชำนาญ : น้ำวุ้นและจอตา

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Associate Professor Paradee Kunavisarut 

Retinal specialist 

 

ผศ.พญ.ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร

ความรู้ความชำนาญ : ต้อหิน และสายตาเลือนราง

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Assistant Professor Thidarat Leeungurasatien

Glaucoma & Low vision specialist

 

ผศ.พญ.ลินดา หรรษภิญโญ

ความรู้ความชำนาญ : จักษุประสาทและต้อหิน

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Assistant Professor Linda Hansapinyo

Neuro-ophthalmology and Glaucoma specialist

 

รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา

ความรู้ความชำนาญ : จักษุวิทยาเด็ก และตาเข

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Associate Professor Prapatsorn Patikulsila 

Pediatric ophthalmology & Strabismus

 

 

ศ.ดร.พญ.เกษรา พัฒนพิฑูรย์

ความรู้ความชำนาญ : ต้อหินและช่องลูกตาอักเสบ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Professor Kessara Pathanapitoon,MD,PhD 

Glaucoma and Uveitis specialist

 

ผศ.นพ.ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา

ความรู้ความชำนาญ : ต้อหิน เบ้าตา และ ตกแต่งรอบดวงตา

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Assistant Professor Damrong Wiwatwongwana 

Oculoplastic and orbit specialist ; Glaucoma specialist

 

ผศ.นพ.ศักรินทร์ อัษญคุณ

ความรู้ความชำนาญ : เบ้าตา และ ตกแต่งรอบดวงตา

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Assistant Professor Sakarin Ausayakhun 

Oculoplastic and orbit specialist

 

อ.พญ.จุฬาลักษณ์ ตั้งมั่นคงวรกูล

ความรู้ความชำนาญ : กระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Instructor Chulaluck Tangmankongvoragul

Cornea & refractive surgery specialist

 

รศ.นพ. ดิเรก ผาติกุลศิลา

ความรู้ความชำนาญ : น้ำวุ้นและจอตา                           

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Associate Professor Direk Patikulsila 

Retinal  specialist

 

 

รศ.พญ.เจนจิต ชูวุฒยากร

ความรู้ความชำนาญ : น้ำวุ้นและจอตา จักษุประสาท

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Associate Professor Janejit Choovuthayakorn 

Retina, Neuro-ophthalmology specialist

 

ผศ.พญ.อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา

ความรู้ความชำนาญ : จักษุวิทยาเด็ก และตาเข

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Assistant Professor Atchareeya Wiwatwongwana

Pediatric ophthalmology specialist

 

ผศ.พญ.วรพร ชัยกิจมงคล

ความรู้ความชำนาญ : น้ำวุ้นและจอตา

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Assistant Professor Voraporn Chaikitmongkol

Retinal Specialist

 

อ.พญ.เหมือนพลอย นิภารักษ์

ความรู้ความชำนาญ : กระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Instructor Muanploy Niparugs

Cornea & refractive surgery specialist

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.