ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

คำสั่งภาควิชา

Display # 
Title Hits
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 6/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา และคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 275
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 5/2561 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับแพทย์ประจาบ้าน แพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561 364
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 4/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 389
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ patient care team 346
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 2/2561 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ของภาคฯ 574
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 1/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรป.บัณฑิตชั้นสูง 488
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 8/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ World Federation for Medical Education(WFME) 608
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 7/2560 เรื่อง แก้ไข และแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 910
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 6/2560 เรื่อง ยกเลิก และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน 651
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 5/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 604

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.