ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

ข่าวสารงานของภาคฯ

Display # 
Title Hits
ขอขอบพระคุณ ชมรมศิษย์บ้านแสงแห่งธรรม บริจาคเครื่องตรวจวิเคราห์อวัยวะภายในลูกตาฯ เงินจำนวน 780,000 บาท 141
Special lecture "Polypoidal Choroidal Vasculopathy in Asia & in the World" by Professor Greegg T. Kokame 97
คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมภาควิชาฯ 2562 104
ภาควิชาจักษุวิทยา ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเนื่องในวันต้อหินโลก 2562 203
คุณอัษฎาวุธ แสงนภาเพ็ญ บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท 255
พ.ต.ท.เกรียงเดช สดใสกิจ บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่า 100,000 บาท 256
ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน WFME 351
Special lecture "Alternative Medicine in Ophthalmology" by Professor Hu Zhen 327
Special lecture "Retinal problem in systemic disease" by Dr. Richard Gieser 386
ขอขอบพระคุณ มูลนิธิเกื้อดรุณ บริจาคเครื่องมือตรวจตา 581
Special lecture by Professor Neil M. Bressler 615
คุณเชษฐทวี เจริญพิทักษ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 1 แสนบาท สมทบทุนมูลนิธิรพ.สวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. 698
ศ.เกียรติคุณ นพ. เกษม – คุณหญิงรัชนีวรรณ วัฒนชัย ผู้แทนคุณวิชิต – คุณจารุณี ชินวงศ์วรกุล มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท 927
คุณประทีป ต่ายใหญ่เที่ยง มอบภาพพระราชบิดาให้ภาควิชาจักษุวิทยา 882
คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมภาควิชาฯ 2560 962
งานนิทรรศการเนื่องในวันต้อหินโลก 2560 963
สวัสดีปีใหม่ 2560 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1071
ขอแสดงความยินดีกับ นพ.เกษม เสรีศิริขจร กับรางวัลการประกวดงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน 1450
ขอขอบพระคุณ มูลนิธิเกื้อดรุณ บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท 975
นพ.ทัศพล สิงคาลวณิช มอบเครื่องมือตรวจตา 1245
รางวัล Oral presentation เรื่อง "Strategies for Effective Supervision & Support to Resident Physician" 1191
การประชุมคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาภาค 10 ครั้งที่ 1/2559 953
ร้านวอร์มอัพ คาเฟ่ มอบเงินบริจาคให้แก่ภาควิชาจักษุวิทยาฯ 1238
คุณ ฤทธิ์ ธีระโกเมน มอบเครื่องตรวจตา ให้ภาควิชาจักษุวิทยา 1095
คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2559 ภาควิชาจักษุวิทยา 937
Thank you Snowy, on behalf of Dr.Jeremy D Keenan 911
ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ทันที ศรีสุขคำ กับรางวัลการประกวดงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน 1175
ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์ประจำบ้านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับรางวัลตัดต่อวีดีโอ เรื่อง อันตรายจากคอนแทคเลนส์ 941
Special lecture "Presbyopia treatment & LASIK and external eye disease" by Professor Y.Ralph Chu 1084
ภาควิชาจักษุวิทยา ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเนื่องในวันต้อหินโลก 2558 1228

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.