ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

ประกาศภาควิชา

Display # 
Title Hits
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 1/2562 เรื่อง แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ปีการศึกษา 2562 71
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 21/2561 เรื่อง แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต้อหิน ปีการศึกษา 2562 206
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 20/2561 เรื่อง แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจอตาและวุ้นตา ปีการศึกษา 2562 195
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 19/2561 เรื่อง แจ้งขยายเวลารับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ปีการศึกษา 2562 208
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 18/2561 เรื่อง แจ้งกำหนดวันสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจอตาและวุ้นตา ปีการศึกษา 2562 165
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 17/2561 เรื่อง แจ้งกำหนดวันสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ปีการศึกษา 2562 158
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 16/2561 เรื่อง แจ้งกำหนดวันสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต้อหิน ปีการศึกษา 2562 150
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 15/2561 เรื่อง เพิ่มหัวข้อในกิจกรรมของภาควิชา 163
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 14/2561 เรื่อง ราชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา (รอบที่1) ปีการศึกษา 2562 266
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 13/2561 เรื่อง แจ้งเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 234
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 12/2561 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 302
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 11/2561 เรื่อง รับสมัคร Cornea and Refractive Surgery Fellow 220
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 10/2561 เรื่อง รับสมัคร Glaucoma Fellow 211
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 9/2561 เรื่อง รับสมัคร Orbit and Oculoplastic Fellow 233
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 8/2561 เรื่อง รับสมัคร Retina Fellow 222
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 7/2561 เรื่อง ภาระงานเจ้าหน้าที่สำนักงานภาควิชาจักษุวิทยา 239
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 6/2561 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ใช้ทุนภาควิชาจักษุฯ ปีการศึกษา 2562 422
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 5/2561 เรื่อง รับสมัครพนักงานธุรการช่วยงานวิจัยภาควิชาจักษุวิทยา 311
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 4/2561 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้านภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2562 858
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 3/2561 เรื่อง รับสมัครแพทย์ใช้ทุนภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2562 1396
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 2/2561 เรื่อง นโยบายของภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 280
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 1/2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2561 575
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 18/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา รอบที่1 ครั้งที่2 706
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 16/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน รอบที่1 ครั้งที่1 709
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 17/2560 เรื่อง ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา รอบที่1 ครั้งที่2 651
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 14/2560 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2561 594
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 15/2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2561 602
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 13/2560 เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดรับสมัครและวันเข้ารับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง 544
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 12/2560 เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดรับสมัครและวันเข้ารับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคต้อหิน 557
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 11/2560 เรื่อง แจ้งเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2561 511

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.