ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

Display # 
Title Hits
เบาหวานขึ้นจอตา 60291
น้ำวุ้นตาเสื่อม-ตะกอนในวุ้นตา-แสงแว่บในตา-จอประสาทตาฉีกขาด-จอประสาทตาหลุดลอก 56616
ต้อหิน... ภัยเงียบที่น่าสะพรึงกลัว 26369
การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับภยันตรายที่ตา 24849
หยากไย่ และแสงฟ้าแลบ 25311
คันตา ทำอย่างไรดี 24177
ตาเข หรือตาเหล่ 56764
ต้อลม ต้อเนื้อ 56518
เด็กกับสายตา 50980
ตาขี้เกียจ 52890
ตาบอดสี 61109
ต้อกระจก 72306
ข้อควรระวังในการใช้ Contact Lens 52111
การรักษาสายตาด้วยแสง laser (LASIK) 55742
โรคจอประสาทตาเสื่อมเนื่องจากอายุ 51376
น้ำตาไหล 31610
อุบัติเหตุต่อดวงตา 25315
สายตายาว 23088
คำถามน่ารู้เรื่องต้อหิน 23314
การแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์ 2562
เปลือกตาอักเสบ อย่าคิดว่าไม่สำคัญ 115610
โรคตาแห้งอันตรายอย่างไร 39101
เฟมโตเลสิค (Femto- LASIK): เลสิคไร้ใบมีด ทางเลือกใหม่ของเลสิค 4249
คำเมืองในเวชปฏิบัติ 14
นักทัศนมาตร: บุคลากรที่ขาดหายไป... 8

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.