ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

Orbit and Oculoplastic

หน่วยเบ้าตาและตกแต่งรอบดวงตา(Orbit & Oculoplastic) ให้บริการเกี่ยวกับโรคของเบ้าตาและศัลยกรรมตกแต่งรอบดวงตา อาทิเช่น ไทรอยด์ขึ้นตา(Graves' Ophthalmopathy) ท่อน้ำตาอุดตัน(nasolacrimal duct obstruction) หนังตาตก(ptosis) หนังตาม้วนเข้าใน/ม้วนออกนอก(entropion/ectropion) อุบัติเหตุทางตา (ocular trauma) อุบัติเหตุทางตาที่รุนแรงทั้งที่มีและไม่มีสิ่งแปลกปลอมฝังในเบ้าตา (severe penetrating ocular injuries with or without intraorbital foreign body) เป็นต้น

 

 

หน่วยเบ้าตาและตกแต่งรอบดวงตา รองรับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตภาคเหนือ มีผู้ป่วยนอกประมาณ... รายต่อปี  ผู้ป่วยผ่าตัดประมาณ... รายต่อปี

 

ปัจจุบันคลินิกเบ้าตาและตกแต่งรอบดวงตารองรับผู้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่และผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างๆในเขตภาคเหนือตอนบน โดยเปิดให้บริการ ณ. ห้องตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้ป่วยที่จะเข้ารับบริการในคลินิกพิเศษนี้จะต้องผ่านการตรวจประเมิณจากคลินิกตาทั่วไปก่อนเมื่อจักษุแพทย์พิจรณาแล้วจึงสามารถนัด เข้าคลินิกพิเศษนี้ได้

 

คลินิกเบ้าตาและตกแต่งรอบดวงตาประกอบด้วยอาจารย์ที่เชี่ยวชาญตามวันและเวลาดังนี้

  • อ.นพ.ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา   วันพุธ        เวลา 13.00-16.00 น.
  • อ.นพ.ศักรินทร์ อัษญคุณ         วันอังคาร  เวลา 13.00-16.00 น.

 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.