ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

Vitreous and Retina

หน่วย Vitreous and Retina ให้บริการเกี่ยวกับโรคของน้ำวุ้นตาและจอตา อาทิเช่น เบาหวานขึ้นตา (diabetic retinopathy), จอตาหลุดลอก (retinal detachment), เส้นเลือดดำอุดตัน (retinal vein occlusion), จุดรับภาพเป็นรู (macular hole), พังผืดที่จุดรับภาพ (epimacular membrane), อุบัติเหตุทางตา (ocular trauma), การอักเสบของจอตาจากเชื้อไวรัสในผู้ป่วยเอดส์ (cytomegalovirus retinitis) เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้บริการโรคที่ยากเช่น จอตาหลุดลอกชนิดซับซ้อน (complex retinal detachment), อุบัติเหตุทางตาที่รุนแรงทั้งที่มีและไม่มีสิ่งแปลกปลอมฝังในลูกตา (severe penetrating ocular injuries with ot without intraocular foreign body) เป็นต้น

 

ในการรักษา macular diseases นอกจากการผ่าตัดแล้ว ยังสามารถรักษาได้ด้วย photodynamic therapy, intravitreal anti-vascular endothelial growth factor

 

หน่วยจอตาและวุ้นตา รองรับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตภาคเหนือ มีผู้ป่วยนอกประมาณ 12000 รายต่อปี  ผู้ป่วยผ่าตัดวุ้นตาประมาณ 1000 รายต่อปี และผู้ป่วยฉีดยาเข้าตาประมาณ 1000 รายต่อปี

 

มีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีละ 1-2 คน (คลิกดู รายชื่อศิษย์เก่า)

 

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจประกอบด้วย 

1. Fundus camera

2. B-scan ultrasound

3. Spectralis OCT

4. Heidelberg retinal angiograph สามารถตรวจ fluorescein angiography และ indocyanine green angiography ได้

 

เครื่องมือผ่าตัดประกอบด้วย

1. Accurus vitrectomy machine ส่วนมากทำ 23G-vitrectomy (90%)

2. Millenium vitrectomy machine

3. Endolaser

4. Uram Endoscope

 

ประกอบด้วยอาจารย์ประจำหน่วยดังต่อไปนี้

1. รศ.นพ.นิมิตร อิทธิพันธ์ุกุล

2. รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา

3. ผศ.พญ.เจนจิต ชูวุฒยากร

4. อ.นพ.ณวัฒน์ วัฒนชัย

5. ผศ.พญ.ภารดี คุณาวิศรุต

6. อ.พญ.วรพร ชัยกิจมงคล

 

นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ที่ดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคของวุ้นตาและจอตาอีก ได้แก่

1. ศ.พญ.สมสงวน อัษญคุณ  ดูแลผู้ป่วย การอักเสบของจอตาจากเชื้อไวรัสในผู้ป่วยเอดส์ (cytomegalovirus retinitis) 

2. รศ.ดร.พญ.เกษรา พัฒนพิฑูรย์  ดูแลผู้ป่วย ยูเวียอักเสบและจอตาอักเสบ

3. อ.พญ.อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา ดูแลผู้ป่วยจอตาผิดปกติในเด็กคลอดก่อนกำหนด (retinopathy of prematurity)

 

 

 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.