ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

อุบัติเหตุต่อดวงตา

อุบัติเหตุต่อดวงตา

โดย รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา

 

อุบัติเหตุต่อดวงตาเป็นสิ่งที่พบได้บ่อย อาทิเช่น การมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา ซึ่งอาจติดอยู่ที่ผิวตา หรือทะลุเข้าไปภายในลูกตา การกระทบกระแทกโดยของไม่มีคม หรือการถูกของมีคมทิ่มแทงลูกตา ซึ่งอาจเกิดจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่มีความเสี่ยง หรือการทะเลาะวิวาทกัน ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะอุบัติเหตุที่มีผลกระทบต่อส่วนหลังของลูกตาเท่านั้น

อุบัติเหตุที่มีผลกระทบต่อส่วนหลังของลูกตา มักก่อให้เกิดผลการทบรุนแรงต่อสายตา ซึ่งอาจรุนแรงจนกระทั่งสูญเสียการมองเห็นทั้งหมดได้

 

อาการ

อาการตามัว เจ็บตา บางรายอาจมีเลือดออก

 

สาเหตุ

แบ่งเป็น (1) การกระทบกระแทกโดยของไม่มีคม (2) การถูกของมีคมทิ่มแทงลูกตา

การถูกกระทบกระแทกด้วยของไม่มีคม อาจทำให้เกิดเลือดออก หรืออาจมีการชอกช้ำหรือการฉีกขาดของเนื้อเยื่อภายในลูกตาได้ อาทิเช่น จอตาช้ำ จอตาฉีกขาด เลือดออกในวุ้นตา เลือดออกใต้จอตา เลนส์ตาเคลื่อน ต้อหินแทรกซ้อน เป็นต้น

การถูกของมีคมทิ่มแทงลูกตา ทำให้ผนังลูกตาฉีกขาด อาจมีเลนส์ตาฉีกขาด จอตาฉีกขาด อาจมีสิ่งแปลกปลอมตกค้างอยู่ภายในลูกตาได้ และอาจมีเชื้อโรคจากภายนอกลูกตาเข้าไปภายในลูกตาและเกิดการติดเชื้อรุนแรงได้

 

การรักษา

กรณีที่เกิดจากการถูกกระทบกระแทกด้วยของไม่มีคม การรักษาขึ้นกับชนิด และลักษณะของบาดแผล ถ้ามีเพียงการชอกช้ำ อาจรักษาด้วยยาหยอดตาเพื่อรักษาการอักเสบ หรือยาลดความดันตาในรายที่มีความดันตาสูงแทรกซ้อน ในรายที่มีการฉีกขาดของจอตาอาจรักษาด้วยการยิงแสงเลเซอร์รอยรอยฉีดขาดเพื่อป้องกันจอตาหลุดลอก เป็นต้น

กรณีที่เกิดจากการถูกของมีคมทิ่มแทงลูกตา การรักษามักต้องทำหลายขั้นตอน ในเบื้องต้นเริ่มจากการเย็บซ่อมผนังลูกตาที่ฉีกขาด จากนั้นจะต้องมีการตรวจประเมินเพิ่มเติมว่ามีอวัยวะใดบ้างที่ได้รับผลกระทบ มีสิ่งแปลกปลอมตกค้างหรือไม่ มีการติดเชื้อภายในลูกตาหรือไม่ หลังจากนั้นจึงพิจารณาผ่าตัดเพิ่มเติมตามความผิดปกติที่ตรวจพบ ในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยอาจต้องมีการผ่าตัดหลายครั้ง

 

การพยากรณ์โรค

ขึ้นกับความรุนแรงของอุบัติเหตุ โดยทั่วไปถ้าการมองเห็นเริ่มต้นดี โอกาสมีการมองเห็นที่ดีหลังการรักษาก็มีมากขึ้น ถ้าการมองมองเห็นเริ่มต้นไม่ดี การพยากรณ์โรคก็มักไม่ดี

การพยากรณ์จะไม่ดี ในกรณีที่ของมีคมทิ่มแทงถูกบริเวณส่วนกลางของจอตา การมีจอตาหลุดลอกรุนแรง และการติดเชื้อภายในลูกตาที่รุนแรง

 

การป้องกัน

ในการทำงานใดๆ ก็ตามที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางตา ควรใส่แว่นตาป้องกันเสมอ

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.