ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

ศิษย์เก่า

 

รายชื่อแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ 
สาขาจักษุวิทยา  เชียงใหม่ 

 


(ปี พ.ศ. เป็นปีที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ)

 

 

ปี พ.ศ.2520

นายแพทย์ประเสริฐ  ลีอังกูรเสถียร    เกษียณอายุ 30 กันยายน 2551

ปี พ.ศ.2521 

แพทย์หญิงโสภา  วัฒนานิกร (สุกัณศีล)  เกษียณอายุ 30 กันยายน 2551

 

นายแพทย์พิทักษ์  กิจเจริญ  รพ.ตาเซนต์ปีเตอร์ เชียงใหม่

ปี พ.ศ.2524

แพทย์หญิงนงเยาว์  มาศรังสรรค์ (รุ่งพิบูลย์โสภิฐ)

 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ  วิริยลัพภะ  รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี

 

แพทย์หญิงสมสงวน  อัษญคุณ อาจารย์แพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่

ปี พ.ศ.2525

แพทย์หญิงสุรณี จิววิริยเวช (จางไววิทย์)

ปี พ.ศ.2526 

นายแพทย์ธาดา  มาร์ติน  ผู้อำนวยการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยส.)

 

แพทย์หญิงเรวดี  กนกวุฒิ รพท.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม

   

ปี พ.ศ.2527 

แพทย์หญิงรุ่งนภา  สิทธิรังสรรค์ รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

ปี พ.ศ.2528

นายแพทย์สุจริต  งามวงศ์ไพบูลย์  รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์  เชียงราย

ปี พ.ศ.2529

นายแพทย์ประสิทธิ์  กีรติบำรุงพงษ์   เชียงใหม่

ปี พ.ศ.2530

นายแพทย์สุรพงศ์  ออประยูร  รพ.ลำพูน

 

แพทย์หญิงทิพาพันธ์  แสงอ่อน รพ.ตา หู คอ จมูก กทม

 

แพทย์หญิงจรวยพร  พูลพุทธพงศ์ คลินิก 19/11 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 034-513-762

 

นายแพทย์นิมิตร  อิทธิพันธุ์กุล  อาจารย์แพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่

   

ปี พ.ศ.2531

นายแพทย์ไพบูลย์  รุ่งเรืองอนันต์  รพ.มหาราชนครราชสีมา

 

นายแพทย์ยอด  วรรณพาณิชย์ คลินิก 257/5 ถ.เจริญนคร แขวงบุคโล กทม 10600 02-477-2188-9

 

นายแพทย์สมชาติ  ภิญโญพรพาณิชย์  รพ.ค่ายกาวิละ เชียงใหม่

 

นายแพทย์อาคม  เตชาวัฒนวิศาล รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ปี พ.ศ.2533

นายแพทย์พิรุณ  ว่องไวทยกรกุล  รพ.ร้อยเอ็ด

 

นายแพทย์สุเทพ  วงศ์ฟูเฟื่องขจร  รพ.สกลนคร

 

นายแพทย์สมบัติ  ศรีสุวรรณภรณ์  รพ.สงฆ์  กทม

 

นายแพทย์ชัยรัตน์  เสาวพฤทธิ์  อาจารย์แพทย์ รพ.ราชวิถี

 

แพทย์หญิงจุรีย์  เชื้อรัตนพงษ์   (ธุรกิจส่วนตัว) ร้านขายชา เวียงจุมออน เชียงใหม่

   

ปี พ.ศ.2534

นายแพทย์เรวัต  จิวนารมณ์  รพ.นครพิงค์

 

นายแพทย์วสันต์  อภิวัฒนกุล ผู้บริหารในเครือรพ.กรุงเทพ ปฏิบัติงาน คลินิกรพ.กรุงเทพปากช่อง นครราชสีมา

 

แพทย์หญิงสุมิตรา  ตระการศิลป์  รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

ปี พ.ศ.2535

นายแพทย์วิเชียร  รุ่งธิติธรรม  รพ.อุดรธานี

 

แพทย์หญิงเพียรเพ็ญ  เทียนบุญ (เหลาหชัยอรุณ)

 

นายแพทย์เอกเทศ  ชันซื่อ  TRSC กทม

ปี พ.ศ.2536

นายแพทย์เกรียง  เจียรพีรพงศ์  รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

 

นายแพทย์สินชัย  ธนบดีธรรมจารี  รพ.กรุงเทพภูเก็ต

 

นายแพทย์วินัย  ชัยดรุณ (Cornea) อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

แพทย์หญิงผกานาฏ  เอี่ยมตระกูล (จันทรอัมพร)  รพ.สมิติเวช กทม.

   

ปี พ.ศ.2537

นายแพทย์ประเสริฐ  บริพันธกุล  จ.เชียงใหม่ (Grace Dental Clinic)

 

นายแพทย์สมชาย  ตระกูลโชคเสถียร  รพ.กรุงเทพ พัทยา

 

แพทย์หญิงจิติรักษ์  วิเศษศิลปานนท์  รพ.อุดรธานี

 

แพทย์หญิงประภัสสร  ผาติกุลศิลา(เรือนคำ) (Strabismus)  อาจารย์แพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่  

 

แพทย์หญิงดารณี  ชยาบูรณ์  (ทวีทรัพย)์  รพ.กรุงเทพ พัทยา

ปี พ.ศ.2538

นายแพทย์พิพัฒน์  อนุชาตระกูล (Retina)  สุพรรณบุรี ปัจจุบัน รพ.กรุงเทพ พัทยา  

 

นายแพทย์จตุพร  งามจิตติอำไพ (Glaucoma) รพ.เมตตาประชารักษ์  นครปฐม

 

แพทย์หญิงขนิษฐา  ทวีทรัพย์  Australia

 

นายแพทย์นพดล  อัจฉริยวรพงษ์  รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

 

นายแพทย์ดิเรก  ผาติกุลศิลา  (Retina) อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

   

ปี พ.ศ.2539

นายแพทย์สมพร รี้พลมหา  (Retina) อาจารย์แพทย์ มศว. (นครนายก)

 

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์  อนุจารีย์ (Retina) รพ.ศูนย์ ลำปาง

 

แพทย์หญิงดารารัตน์  (หงภัทรคีรี)  รพ.ตรัง

 

นายแพทย์พัฒน  ธัญญกิตติกุล  อาจารย์แพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กทม วชิรพยาบาล กทม

 

แพทย์หญิงนภาพร  ตนานุวัฒน์ (พัฒนานุภาพ) (Cornea) อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ปี พ.ศ.2540

นายแพทย์ชัยชาญ  สืบสุรีย์กุล  รพ.เพชรบูรณ์

 

นายแพทย์วิชัย  ปิตาสวัสดิ์  รพ.แมคคอร์มิค  เชียงใหม่

 

นายแพทย์จุฑามณี  ยิ่งเจริญภักดี รพ.วชิระภูเก็ต

 

แพทย์หญิงเกษรา  พัฒนพิฑูรย์ (Glaucoma, uveitis)  อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

   

ปี พ.ศ.2541

นายแพทย์ประพันธ์  สื่อวิโรจน์กุล รพ.สิงห์บุรี

 

นายแพทย์ทรงกลด  นพเก้านำโชคชัย  รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

 

นายแพทย์อดิศัย  วราดิศัย  (Retina)  รพ.จุฬาลงกรณ์ (ตำแหน่งสภากาชาด) เริ่ม กค. 48

 

นายแพทย์จรัสกิจ  จันทร์ผ่อง  รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

แพทย์หญิงกนกรัตน์  ชุ่มภิรมย์  รพ.นครพิงค์  เชียงใหม่

 

แพทย์หญิงดวงพร  (เชี่ยวชาญธนกิจ)  รพ.สระบุรี

 

แพทย์หญิงอภิญญา  ลักษณ์รุจิ  รพ.พระพุทธบาท สระบุรี

ปี พ.ศ.2542

นายแพทย์ดามพ์  มุกด์มณี รพ.สุราษฎร์ธานี

 

นายแพทย์ชูพงศ์  อิสระณรงค์พันธุ์  รพ.น่าน

 

นายแพทย์ปกป้อง  จันทรสมบูรณ์  รพ.สมิติเวช กรุงเทพ

 

แพทย์หญิงรัชดา   อิทธิพันธุ์กุล (ศิริวันสาณฑ์) (Oculoplastic)  รพ.เชียงใหม่ราม  จ.เชียงใหม่

   

ปี พ.ศ.2543

นายแพทย์ธเนศ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล  รพ.ราชบุรี

 

นายแพทย์สังกาศ สุวรรณวิไล  รพ.ศูนย์ลำปาง

 

แพทย์หญิงนิภา วงศ์มณีโรจน์  รพ.โอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย

 

แพทย์หญิงปฏิมา อภิวัฒน์การุญ  รพ.สงขลา

 

แพทย์หญิงศิริรัตน์ เตโชเรืองวิวัฒน์ รพ.มหาราชนครราชสีมา

 

แพทย์หญิงเจนจิต ชูวุฒยากร (มาร์ติน) (Retina) อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

 

แพทย์หญิงกนกวรรณ สวนแย้ม รพ.วชิระภูเก็ต

ปี พ.ศ.2544

แพทย์หญิงกรรณิการ์  มะระประเสริฐศักดิ์  รพ.แพร่

 

นายแพทย์ณรงค์  ตั้งภากรณ์  รพ.สวรรค์ประชารักษ์  นครสวรรค์ (เสียชีวิต)

 

แพทย์หญิงสุภาวดี  เอื้อจงมานี  (Cornea) รพ.กรุงเทพคริสเตียน

   

ปี พ.ศ.2545

นายแพทย์ภุชงค์  โชคสมัย  (ต้นสังกัดรพ.สมุย)   คลินิกส่วนตัว อ.สมุย

 

แพทย์หญิงนริศรา  กล้าณรงค์ราญ (Cornea) รพ.เมตตาประชารักษ์

 

แพทย์หญิงนวพร  (แสนประสิทธิ์)  รพ.อุทัยธานี ย้ายไปรพ.เพชรบูรณ์

 

นายแพทย์นิพัฒน์  เอื้ออารี (Neuro-oph)  อาจารย์แพทย์ ม.สงขลาฯ

 

แพทย์หญิงธัญญพัทธ์ เบญจวลีย์มาศ (Oculoplastic & orbit)  อาจารย์แพทย์ ม.สงขลาฯ

 

นายแพทย์ณวัฒน์  วัฒนชัย (Retina) อาจารย์แพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

 

แพทย์หญิงปฐมาภรณ์  (รามบุตร) สุรวงศ์สิน  (Retina) รพ.เลิดสิน  กทม.

 

แพทย์หญิงวราภรณ์ (บูรณตรีเวทย์) มิตรสันติสุข (Oculoplastic) อาจารย์แพทย์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต)

ปี พ.ศ.2546

แพทย์หญิงวีระวรรณ โชคทวีศักดิ์ อาจารย์แพทย์ (Oculoplastic) รามาธิบดี  (ปี 2551 fellow oculoplastic California USA)

 

แพทย์หญิงศรีสุดา  ทวีมั่นคงทรัพย์  (Retina)   ปัจจุบัน รพ.บุรีรัมย์

 

แพทย์หญิงอัญชลี  เดชาวรานุภาพ  รพ.เอกชน กรุงเทพมหานคร

 

แพทย์หญิงบงกช  พันธุวสี  รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

 

แพทย์หญิงอนิตา  มนัสสากร (Glaucoma)  อาจารย์แพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

แพทย์หญิงภารดี   คุณาวิศรุต (Retina)  อาจารย์แพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่

   

ปี พ.ศ.2547

นายแพทย์ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา  (Oculoplastic) อาจารย์แพทย์ มหาราชนครเชียงใหม่ ศึกษาต่อ Canada 27 มิย 50

 

นายแพทย์นันทวิทย์ พงษ์มรกต  (Glaucoma) ปัจจุบัน รพ.เอกชน กรุงเทพฯ

 

แพทย์หญิงศนิอร  เอี๋ยวสกุล  (ต้นสังกัดรพ.เชียงคำ  จ.พะเยา) ปัจจุบัน รพ.สระบุรี

 

แพทย์หญิงสาธิตา ปูรณโชติ  (ต้นสังกัดรพ.ยะลา) รพ.เบตง จ.ยะลา

 

แพทย์หญิงศิริรักษ์  วิเศษศิลปานนท์  (Retina) รพ.อุดรธานี

 

แพทย์หญิงสุรารักษ์  เซี่ยงหลิว  (Cornea)  รพ.แพร่

 

แพทย์หญิงวิมลวรรณ ตั้งประกาศิต  (Cornea)  อาจารย์แพทย์รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต)

ปี พ.ศ.2548

แพทย์หญิงจิตอัมพร เฟื่องแก้ว  รพ. โพธาราม อ.โพธาราม .จ.ราชบุรี

 

แพทย์หญิงศรีประภา (ประภา)  ยูวะเวส (ต้นสังกัด นครสวรรค์) ปัจจุบัน รพ.ค่าย พิษณุโลก

 

นายแพทย์วรนาถ ทัตติยกุล  (cornea) อาจารย์แพทย์รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต)

 

นายแพทย์เชิง จิรวิศัลย์  (ต้นสังกัดรพ.สระแก้ว) รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

 

นายแพทย์ธีระเทพ ตันตยาคม (Cornea) อาจารย์แพทย์ รพ.พระมงกุฏเกล้า

 

แพทย์หญิงอัจฉรา อัมพรพฤติ ( Retina )  อาจารย์แพทย์ รพ.ราชวิถี

 

แพทย์หญิงอัจฉรียา (เจ็งเจริญ) วิวัฒน์วงศ์วนา (Pediatric oph)  อาจารย์แพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่

   

ปี พ.ศ. 2549

นายแพทย์สกล บุญญประภา (ต้นสังกัดกรมแพทย์ทหารบก) ปัจจุบัน ประเทศอังกฤษ

 

แพทย์หญิงพัทธ์ศรัณย์ (ธารรัตน์)  ธนะสุพรรณ (ต้นสังกัดรพ.ชุมแพ) ลาออกย้ายไปรพ.เอกชล จ.ชลบุรีแล้วย้ายไปรพ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร (ปีการศึกษา 2551 fellow glaucoma ราชวิถี ต้นสังกัด รพ.บ้านแพ้ว)

 

แพทย์หญิงรุ่งอรุณ ตัณฑวิเชียร (อิสระ) (glaucoma)   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ที่อยู่ 132/1 ซ.ทองหล่อ8 ถ.สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม10110

 

แพทย์หญิงปิยธิดา ปูรานิธี (อิสระ) รพ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร (ปีการศึกษา 2551 fellow glaucoma จุฬาฯ ต้นสังกัด รพ.บ้านแพ้ว)ที่อยู่ 6/3 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม 10150 Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 084-1516540

 

แพทย์หญิงอาภรณ์ (พึ่งรัศมี) จิรวิศัลย์  (ธุรกิจส่วนตัว) part time รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ

 

แพทย์หญิงนลินี ปานเสถียรกุล fellow cornea คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์, ศึกษาต่อ USA ปี 2550

ปี พ.ศ.2550

แพทย์หญิงพิริญา สุ่มสวัสดิ์ (จุ๋ม) (Retina)  รพ.เมตตาประชารักษ์ นครปฐม ที่อยู่ 11/18 หมู่บ้านโกลด์เด้น ลีเจ้นท์ ถ.กัลปพฤกษ์ บางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม 10150

 

แพทย์หญิงสุชีรา ตติเวชกุล (อ้อย)  รพ.เลย (ต้นสังกัด) ปัจจุบัน รพ.บ้านแพ้ว

 

แพทย์หญิงรพีพร ยอดพรหม (ตา)  อาจารย์แพทย์ มศว. (นครนายก)

 

แพทย์หญิงภารดี นพนาคีพงษ์ (อ้อม)  รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

 

แพทย์หญิงมัลลิกา สุวรรณนิพนธ์ (เบลล์)  รพ.ชลบุรี (Fellow cornea จุฬา ปี 2551 ที่อยู่ ภาควิชาจักษุวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กทม 10330)

 

นายแพทย์กัปตัน วิริยะลัภพะ (กิ๊บติ๊บ) (Retina) รพ.กรุงเทพสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

 

นายแพทย์รุ่งเกียรติ จางไววิทย์ (โจ้)  รพ.ราชเวช เชียงใหม่

   

ปีพ.ศ.2551

แพทย์หญิงอรนิตย์ ปัญญาคำ (นาย) รพ.ตราด

 

นายแพทย์สลิล์ สุขสมบูรณ์ (กึ๊บ) รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

แพทย์หญิงวรรณยุพา จันทรมังกร (ปอ) รพ.เชียงใหม่ราม จ. เชียงใหม่

 

แพทย์หญิงธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร (เป้) อาจารย์แพทย์ (Glaucoma) ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ มช.

 

นายแพทย์ศักรินทร์ อัษญคุณ (ต้อม) อาจารย์แพทย์ (Oculoplastics) ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ มช.

ปีพ.ศ.2552

แพทย์หญิงเขมจิรา สลักถ้วนถี่ (บุ๋ม) รพ. เชียงคำ จ.พะเยา

 

แพทย์หญิงศิราภรณ์ ใจกลม (ก้อย ) รพ.จอมทอง

 

แพทย์หญิงศรินทิพย์ ทองซิว (เอื้อง ) รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

 

นายแพทย์สรุพงษ์ ดีพอ (ต้อม) รพ.อุตรดิตถ์

 

แพทย์หญิงอุบลรัตน์ เขียวฉ่ำ (นุ้ย ) (retina) รพ.วชิระ ภูเก็ต

 

แพทย์หญิงนภารัตน์ เชาวน์วิทยางกูร (ผึ้ง ) (glaucom) คลินิกส่วนตัว

 

แพทย์หญิงจิรวรรณ รุจิเวชพงศธร (จี๋) รพ.ลำพูน

 

แพทย์หญิงชมพูนุท คุณาวิกติกุล (ชมพู) รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

   

ปี พ.ศ.2553

แพทย์หญิงลินดา หรรษภิญโญ (มิ) อาจารย์แพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

 

แพทย์หญิงกฤติยา ภูมิสินสิริ (แนน) รพ.ลานนา จ.เชียงใหม่

 

แพทย์หญิงวิไลพร ลิ้มเรืองอนันต์ (หวาน) รพ.สมิติเวช ศรีราชา

 

แพทย์หญิงสุธาสินี บุญโสภณ (ต๊อบ) (uveitis) อาจารย์แพทย์ ศิริราช 

 

แพทย์หญิงวรัฏฐา สุภาวุฒิกุล (เตย) รพ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

 

แพทย์หญิงจตุพร สราญรักษ์สกุล (โปโป)  รพ.ลาดพร้าว

 

แพทย์หญิงวรพร ชัยกิจมงคล (ผึ้ง) อาจารย์แพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

 

นายแพทย์ชุมพล อินทรเทศ (ปอ) รพ.เชียงคำ จ.พะเยา

   

ปี พ.ศ. 2554

แพทย์หญิงจุฬาลักษณ์  ตั้งมั่นคงวรกูล  อาจารย์แพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

 

นายแพทย์ยอดพงศ์ จันทรศร  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 

นายแพทย์หทัย ปัญญาดิลก  รพ.ฝาง เชียงใหม่

 

แพทย์หญิงกฤติกา อินทุเศรษฐ รพ.ลำพูน เชียงใหม่

 

แพทย์หญิงวีรยา พิมลรัฐ  รพ.กรุงเทพ

 

แพทย์หญิงอรุณี ตัญจนะ รพ.พัทลุง

 

แพทย์หญิงกอบกาญจน์ ธงทอง  รพ. พระพุทธบาท สระบุรี

 

แพทย์หญิงวรางคณา ชัยสงคราม รพ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

   
ปี พ.ศ. 2555 นพ.พรพัฒนะ วิจิตรเวชไพศาล รพ.จุฬาพร
  นพ.พัฒนะ ภู่พัฒนกูล (glaucoma) รพ.ตากสิน ตาก
  นพ.ภูวดล สุรีย์พงษ์ (glaucoma) รพ.ศรีสังวาล แม่ฮ่องสอน
  นพ.มนชิต ทองเขาอ่อน รพ.ปัตตานี
  นพ.ภัสธร นรานันท์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
  พญ.อรณิชา พิมพะ  อาจารย์แพทย์ มน. พิษณุโลก
  พญ.ธนิยา ภู่พัฒน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 

พญ.คัมภีราภรณ์ สิริภคพันธ์ COMEPEERAPON SIRIPAKKAPHANT

      (พญ.อรอุษา ศิรินภาพันธ์ ORNUSA SIRINAPAPANT)

   
ปี พ.ศ. 2556 นพ. ทศพร ยอดเมือง(ยิ้ม) (glaucoma) รพ.พะเยา
 

นพ. นิธิรัชต์ แสนเพ็ญ(ต้อง) (glaucoma) รพ.สุโขทัย

  นพ. สุภณัฐ อภิญญาวสีสุข(บอส) หน่วยจักษุประสาท รพ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย
  พญ. ปัญชิกา รัตนเลิศนาวี(ปาล์ม) (oculoplastic) รพ.สกลนคร
  พญ. สิรี ตั้งทองคำ(แจน) มหาวิทยาลัยสุรนารี
 

พญ. แอนจนา ฟูจินิรันตร์(ฝน) รพ.ราชบุรี

พญ. กิจพร โฆษิตพิพัฒน์(มิโกะ) รพ.โอเวอร์บรู๊ค

  พญ. ทักษอร เล้าวงศ์(เมย์) รพ.
   
ปี พ.ศ. 2557   พญ.ปาริฉัตร ไกรทัศน์(หญิง) (glaucoma) โรงพยาบาลระนอง
  พญ.กรกมล เสริฐสม(จิ๊บ) โรงพยาบาลจอมทอง เชียงใหม
  นพ.อภิรัฐ เนติพงศ์ไพโรจน์(เมฆ) โรงพยาบาลพิจิตร
  พญ.ณัฐยา ปัญโญวัฒน์กูล(จ๋า) Glaucoma มช.โรงพยาบาลลำปาง
  พญ.ศิโรรัตน์ อินทรปัญญา(จ๊อบ) โรงพยาบาลสกลนคร
  พญ.สุดารัตน์ ล้อนันทกุล(ปุ้ย) โรงพยาบาลวารินชำราบ อุบลราชธานี 
  พญ.มัลลวีร์ จรัสจรุงเกียรติ(เบียร์) รพ.จุฬาภรณ์
  พญ.เหมือนพลอย นิภารักษ์(พลอย) อาจารย์แพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
   
ปี พ.ศ. 2558

พญ.แวว ขัตติพัฒนพงษ์ (แวว) รพ.ค่ายดารารัศมี

 

พญ.ดาว ลือวัฒนานนท์ (ดาว) Fellow retina มช.

 

พญ.ลัดดาวัลย์ เมธากิจตระกูล (เล็ก) (oculoplastic) รพ.ฝาง

 

นพ.กมลฤทธิ์ นิมิตรกุล (อิ๊ก) Retina รพ.

  พญ.ปรียานุช คุณทรงเกียรติ (โป๊ยเซียน) ศูนย์ศรีพัฒน์ เชียงใหม่
  พญ. ชนัฐ นิธิธนภัทร (ฝน) Fellow Cornea
   
ปี พ.ศ. 2559 แพทย์หญิงสุภาภรณ์ ตระการวิทยารักษ์ (ตูน) (Glaucoma) รพ.ราชบุรี
  แพทย์หญิงทิพรัตน์ ถี่ถ้วน (แป้ม) Fellow Oculoplastic รพ.จุฬา
  แพทย์หญิงณัฐธิดา คุณยศยิ่ง (แอร์) รพ.พระพุทธบาท
  นายแพทย์ทันที ศรีสุขคำ (แซ้ง) รพ.เชียงรายประชานุเคราห์
  แพทย์หญิงสรัญญา สมิทรารักษ์ (อ๊อบ) (Retina) รพ.ทหารเรือ
  แพทย์หญิงสินาภรณ์ วงษ์วิไล (แอม) มหาวิทยาลัยสุรนารี
  พญ.พิมพ์พลอย เชวงศักดิ์สงคราม (พลอย) Retina รพ.ลำพูน
  พญ.มาริสา เตชะจงจินตนา (โบว์) (Cornea) รพ.
  นพ.ไชยพศ พชระพงศกุล (เบิร์ด) Fellow Retina รพ.มหาราชนครเชียงหใม่
  นพ.ชัยพงษ์ เธียรชัยพงษ์ (บอย) รพ.อยุธยา
   
ปี พ.ศ. 2560 แพทย์หญิงกมลทิพย์ จันทรไกรโรจน์  (เอ๋) รพ.พุทธชินราช
  แพทย์หญิงชิดกานต์ ศศิภัทรกุล (ฟาง) Fellow Glaucoma รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
  แพทย์หญิงวรางคณา วิชชจุฑากุล (ออม) รพ.จอมทอง
  แพทย์หญิงวริศร์ภรณ์ วรเกรียงไกร (แพร) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
  นายแพทย์วทัญญู ประสารศิวมัย  (กานต์) รพ.ศรีสะเกษ
  นายแพทย์ทัศพล สิงคาลวาณิช (โน๊ต) Oculoplastic รพ.จุฬาภรณ์
  นายแพทย์ธัชปชา กะสีวัฒน์ (บอย) Retina รพ.จุฬาภรณ์
   
ปี พ.ศ. 2561 แพทย์หญิงสราลัย   อยู่สำราญ (ฝ้าย) รพ.สุโขทัย
  แพทย์หญิงณัฏฐวรรณ   ค้ำชู (ตั๊ก) รพ.ลำพูน
  แพทย์หญิงพันธกานต์   อัตถากร (ปอนด์) รพ.ร้อยเอ็ด
  แพทย์หญิงชญานี   วิวัฒนเศรษฐ์ (อิ๊งค์) รพ.พะเยา
  แพทย์หญิงฟ้าอรุณ   ศราวุธธิกุล (ฮัลเล่ย์) รพ.แม่ฟ้าหลวง
  นายแพทย์เกษม      เสรีศิริขจร (หม่ำ) Fellow Glaucoma
  แพทย์หญิงอทิตยา     อภิวรรธกกุล (มิ้น) Fellow Retina รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
  แพทย์หญิงอรณิสา     นาเนกรังสรรค์ (เทียน) Fellow Retina รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
   
   
   

 


Update 20-8-2561 ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง  โปรดแจ้ง  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  นะคะ 


  
 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.