ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

โครงการ Eye CMU Run For Sight

 

โครงการ EYE CMU Run for Sight "ล่น รักษ์ ต๋า"

 

 

โครงการ Eye CMU Run For Sight
 
ศึกษารายละเอียดโครงการทั้งหมด ได้ที่
 
ศึกษารายละเอียดผู้สนับสนุนโครงการหรือการบริจาคเงินเพิ่มเติม ได้ที่
 
แสดงหลักฐานการบริจาคเงินและวิธีรับใบเสร็จ/ หลักฐานใบลดหย่อนภาษี / ของที่ระลึกแทนคำขอบคุณจากภาควิชา ได้ที่
 
ติดตามรายละเอียดและความเคลื่อนไหวของโครงการ สมัครวิ่ง ได้ที่
 
สำหรับท่านที่ไม่สะดวกแสดงหลักฐานทาง FB หรือ link ท่านสามารถส่งทาง Line 
Line ID:    line://ti/p/@tcy9655v    เพื่อสอบถามรายละเอียดหรือส่งหลักฐานบริจาคเงิน
 
 
ขอขอบพระคุณท่านที่ร่วมสนับสนุนพวกเรา เพื่อผู้ป่วยจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
สำนักงานภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทร 053-935512

 

 

www.medicine.cmu.ac.th/dept/eye

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. โรคตาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ (396 หน้า กระดาษปอนด์อย่างดี รูปสีทั้งเล่ม)

พฤษภาคม 2552

ราคาปก 900 บาท

บรรณาธิการ : สมสงวน อัษญคุณ, ประภัสสร ผาติกุลศิลา, นภาพร ตนานุวัฒน์, ดิเรก

ผาติกุลศิลา, เกษรา พัฒนพิฑูรย์

2. Update in Practical Ophthalmology (126 หน้า)

ตุลาคม 2552

ราคา 90 บาท

บรรณาธิการ : ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา, อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา

www.medicine.cmu.ac.th/dept/eye

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. โรคตาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ (396 หน้า กระดาษปอนด์อย่างดี รูปสีทั้งเล่ม)

พฤษภาคม 2552

ราคาปก 900 บาท

บรรณาธิการ : สมสงวน อัษญคุณ, ประภัสสร ผาติกุลศิลา, นภาพร ตนานุวัฒน์, ดิเรก

ผาติกุลศิลา, เกษรา พัฒนพิฑูรย์

2. Update in Practical Ophthalmology (126 หน้า)

ตุลาคม 2552

ราคา 90 บาท

บรรณาธิการ : ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา, อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา

www.medicine.cmu.ac.th/dept/eye

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. โรคตาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ (396 หน้า กระดาษปอนด์อย่างดี รูปสีทั้งเล่ม)

พฤษภาคม 2552

ราคาปก 900 บาท

บรรณาธิการ : สมสงวน อัษญคุณ, ประภัสสร ผาติกุลศิลา, นภาพร ตนานุวัฒน์, ดิเรก

ผาติกุลศิลา, เกษรา พัฒนพิฑูรย์

2. Update in Practical Ophthalmology (126 หน้า)

ตุลาคม 2552

ราคา 90 บาท

บรรณาธิการ : ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา, อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา

 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.