ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตา

สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตา

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด เพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรคู้วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาจักษุวิทยาโรคกระจกตา ผิวตาด้านนอกและการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตา

(Fellowship Training in Cornea, External Diseases and Refractive Surgery)

 

คณะกรรมการฝึกอบรม

  1. ศ.พญ. สมสงวน อัษญคุณ                         ประธานกรรมการ     
  2. รศ.นพ. วินัย ชัยดรุณ                                 กรรมการ
  3. รศ.พญ. นภาพร ตนานุวัฒน์                       กรรมการ
  4. อ.พญ. จุฬาลักษณ์ มั่นคงวรกูล                  กรรมการและเลขานุการ
  5. อ.พญ. เหมือนพลอย นิภารักษ์.                   กรรมการ

 


คู่มือหลักสูตรฯ อนุสาขาจักษุวิทยาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตา(ปีการศึกษา 2561) ***update

คู่มือหลักสูตรฯ อนุสาขาจักษุวิทยาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตา(ปีการศึกษา 2558)


รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำภาควิชาฯ


 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.