ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

Pediatric Ophthalmology and Strabismus

หน่วยจักษุวิทยาเด็กและตาเข (Pediatric Ophthalmology and strabismus Clinic)

 

หน่วยจักษุวิทยาเด็กและตาเข  ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  ให้บริการตรวจ รักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาโรคตา  และผู้ป่วยตาเขทั้งเด็กและผู้ใหญ่ของประชาชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง  โดยให้บริการตรวจที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ  ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  โดยทีมตรวจรักษา  ดังนี้

 

  • รศ.พญ.ประภัสสร  ผาติกุลศิลา
  • คุณวรรณี  เดชาคุ้ม
  • คุณอาภาภรณ์ วรพงษ์
  • คุณสุนทรี อุปพงศ์
  • คุณจรัสศรี คูพัฒน์

 

 

  ผู้ป่วยต้องผ่านการตรวจประเมินจากคลินิกตาทั่วไปก่อน เมื่อแพทย์เห็นสมควรจึงนัดเข้าตรวจเพิ่มเติมเฉพาะโรคตาเข ซึ่งบริการตรวจทุกวันจันทร์และอังคารช่วงเช้า ผู้ป่วยที่จะนัดพบแพทย์และอาจารย์แพทย์ช่วงบ่ายวันจันทร์ได้แก่ ผู้ป่วยใหม่ทุกราย ผู้ป่วยที่จะนัดผ่าตัดแก้ตาเขทุกราย และผู้ป่วยเก่าที่มีปัญหาซับซ้อน 

  คิวผ่าตัด ดมยาสลบ (สำหรับเด็กและผู้ที่จะใช้เวลาในการผ่าตัดนานหรือผ่าตัดซ้ำ) ประมาณ 4 เดือน

  คิวผ่าตัด ฉีดยาเฏพาะที่ ประมาณ 1 เดือน

 

ติดดต่อได้ที่        ภาควิชาจักษุวิทยา 053-945512-3  หรือห้องวัดสายตาและวัดมุมเข 053-945517 บริการตรวจ รักษาผู้ป่วยต้อหินทุกชนิดที่ปรึกษามาจากคลินิกตาทั่วไป

 

 

 

 

 

 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.