ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

Cornea/external eye diseases and refractive surgery

หน่วยกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์ (Cornea and Refractive surgery)

 

หน่วยกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์ ให้บริการรักษาโรคของลูกตาในส่วนหน้า ได้แก่

 

โรคของกระจกตาหรือแก้วตาดำ อาทิเช่น โรคกระจกตาอักเสบติดเชื้อ(Corneal ulcer)โรคของกระจกตาเป็นฝ้าขาวตามกรรมพันธุ์(Congenital corneal disorder) โรคกระจกตาโป่งพอง(Keratoconus) โรคกระจกตาเสื่อมก่อนวัย(Fuchs’endothelial dystrophy) โรคตาแห้ง(Dry eye) และการเปลี่ยนถ่ายกระจกตา(Corneal transplantation)

 

โรคของเยื่อบุตาขาวผิดปกติ เช่นโรคต้อลม ต้อเนื้อ ภาวะเยื่อบุตาขาวอักเสบ หรือก้อนเนื้องอกบริเวณเยื่อบุตา

 

อีกทั้งยังมีบริการการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติเช่น สายตาสั้น ยาว หรือเอียง ด้วยคอนเท็คเลนส์ในวันศุกร์บ่าย (เนื่องจากเปิดบริการ 2 ครั้งต่อเดือน กรุณาโทรนัดหมายก่อนมาตรวจ) และการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์หรือเลสิกที่ชั้น 8 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ปัจจุบันคลินิกกระจกตาได้รองรับผู้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่และผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างๆในเขตภาคเหนือตอนบน โดยเปิดให้บริการ ณ. ห้องตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้ป่วยที่จะเข้ารับบริการในคลินิกพิเศษนี้จะต้องผ่านการตรวจประเมิณจากคลินิกตาทั่วไปก่อนเมื่อจักษุแพทย์พิจรณาแล้วจึงสามารถนัด เข้าคลินิกพิเศษนี้ได้ คลินิกกระจกตาประกอบด้วยอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์ ตามวันและเวลาดังนี้

1. ศ.พญ.สมสงวน อัษญคุณ               วันอังคาร    เวลา 13.00-16.00 น.

2. รศ.นพ.วินัย ชัยดรุณ                      วันพุธ         เวลา   9.00-12.00 น.

3. รศ.พญ.นภาพร ตนานุวัฒน์             วันศุกร์       เวลา 13.00-16.00 น.

4. อ.พญ.จุฬาลักษณ์ ตั้งมั่นคงวรกูล      วันจันทร์     เวลา 13.00-16.00 น.

5. อ.พญ.เหมือนพลอย นิภารักษ์           วันศุกร์      เวลา 13.00-16.00 น.

 

เครื่องมือพิเศษที่ใช้ในการตรวจประกอบด้วย

 

  1. Anterior segment camera (เครื่องถ่ายรูปกระจกตาและลูกตาส่วนหน้า)
  2. Anterior segment tomography, Pentacam   (เครื่องมือประเมินผิวกระจกตาและช่องหน้าลูกตา)
  3. Confoscan 4 confocal scanning microscope (เครื่องนับเซลล์กระจกตาและถ่ายรูปกระจกตาแยกชั้นอย่างละเอียด)
  4. Specular microcope (เครื่องวัดความหนากระจกตาและประเมินชั้นตาด้านใน)

 

 

 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.