ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

Ocular Allergy and Dry Eye

 

หน่วยภูมิแพ้ของเยื่อบุตาและตาแห้ง (Ocular Allergy and Dry Eye)

 

หน่วยภูมิแพ้ของเยื่อบุตาและตาแห้งให้การดูแลรักษาภาวะภูมิแพ้ของเยื่อบุตาและตาแห้งรวมถึงภาวะแทรกซ้อนของกระจกตา

 

การรักษาภาวะภูมิแพ้ของเยื่อบุตาและตาแห้ง ประกอบไปด้วย

 1. การประเมินสภาพการมองเห็นด้วยการอ่านแผ่นป้าย Snellen
 2. การตอบแบบสอบถามอาการทางตา และอาการทางระบบอื่น ในผู้ป่วยที่เข้ามาตรวจในหน่วยนี้เป็นครั้งแรก
 3. การตอบแบบสอบถามอาการทางตา และอาการทางระบบอื่น เปรียบเทียบกับการตรวจรักษาในครั้งก่อน
 4. การประเมินอาการแสดง ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือ และวิธีการที่เหมาะสม ได้แก่
 5. Slit-lamp biomicroscopy
 6. Anterior segment photography
 7. Schirmer test
 8. Conjunctival impression cytology
 9. Skin prick test (ทำที่ ห้องตรวจ หู คอ จมูก)

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหน่วยภูมิแพ้ของเยื่อบุตาและตาแห้ง คือ ศ.พญ.สมสงวน อัษญคุณ 

 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

 •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •    เบอร์โทร : 053-935512
 •    แฟกซ์ : 053-936121
 •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.