ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

ห้องตรวจคลินิกพิเศษเฉพาะโรค

 

คลินิกพิเศษ ของภาควิชาจักษุมีดังนี้

 
 • คลินิกจอตาอักเสบจากไซโตเมกาโลไวรัส(CMVR clinic)                                                   อ.สมสงวน
 • คลินิกกระจกตา(Cornea and external eye disease)                                                     อ.วินัย อ.นภาพร อ.สมสงวน อ.จุฬาลักษณ์
 • คลินิกต้อหิน(Glaucoma)                                                                                                     อ.เกษรา อ.ดำรงค์ อ.ธิดารัตน์ อ.ลินดา
 • คลินิกสายตาเลือนราง(Low vision)                                                                                     อ.ธิดารัตน์  คุณวรรณี คุณอาภาภรณ์
 • คลินิกประสาทจักษุวิทยา(Neuro-ophthalmology)                                                          อ.เจนจิต อ.ลินดา
 • คลินิกภูมิแพ้และตาแห้ง(Ocular allergy and dry eye)                                                    อ.สมสงวน
 • คลินิกจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง(Orbit and oculoplastic)                                               อ.ดำรงค์ อ.ศักรินทร์
 • คลินิกเลนส์สัมผัส(Contact lens)                                                                                        อ.นภาพร
 • คลินิกจอตาและวุ้นตา(Retina)                                                                                        อ.นิมิตร อ.เจนจิต อ.ดิเรก  อ.ภารดี อ.ณวัฒน์ อ.วรพร
 • คลินิกจอตาในเด็กคลอดก่อนกำหนด(ROP)                                                                         อ.อัจฉรียา
 • คลินิกจักษุวิทยาเด็กและตาเข(Strabismus &pediatric ophthalmology)                       อ.ประภัสสร อ.อัจฉรียา
 • คลินิกโรคตาอักเสบ(Uveitis)                                                                                              อ.เกษรา
 

 

 

DAY
CLINIC
ATTENDINGS
     
จันทร์ Retina อ.ดิเรก, อ.วรพร
  Strabismus อ.ประภัสสร
 

Glaucoma

Cornea

อ.ธิดารัตน​

อ.จุฬาลักษณ์*

อังคาร Glaucoma & Uveitis อ.เกษรา
  Retina, Neuro oph อ.เจนจิด
  Ocular allergy & Dry eye อ.สมสงวน
  Oculoplastic อ.ศักรินทร์
พุธ Retina อ.นิมิตร
  Oculoplastic & Orbit อ.ดำรงค์
  Cornea (morning) อ.วินัย
   Glaucoma (morning) อ.ดำรงค์
พฤหัสบดี ROP (morning) อ.อัจฉรียา
  CMV retinitis (morning) อ.สมสงวน
ศุกร์ Retina อ.ภารดี
  Cornea อ.นภาพร
  Low vision คุณ วรรณี, คุณอาภาภรณ์
 

Ped oph

Glaucoma(morning), Neuro oph

 

อ.อัจฉรียา

อ.ลินดา

 

 

 

หมายเหตุ   *อ.จุฬาลักษณ์ ลาศึกษาต่อ U.S.A.

 

คลินิกเฉพาะโรค ที่ห้องตรวจเบอร์ 7 อาคารศรีพัฒน์ โทร. 35748 หรือ (053) 935748  เวลา 13.00-16.30 น. 

update 13 August 2015***

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

 •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •    เบอร์โทร : 053-935512
 •    แฟกซ์ : 053-936121
 •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.