ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

ห้องผ่าตัด

 

ห้องผ่าตัดตา แบ่งโดยการหมุนเวียนไปเป็นสัปดาห์ที่ 1-4 และเริ่มเวียนใหม่เป็นสัปดาห์ที่ 1-4  ไปเรื่อย ๆ

โดยมิได้อิงตามเดือน  และจัดสรรไว้ดังนี้ 

 

 

 
OR room EYE1
OR room EYE2
OR room EYE3
Monday
A / C (GA)
C / A (LA)
A,C
Tuesday
B / D (GA)
D,B (LA)
B,D
Wednesday
D / B (LA)
B / D (LA)
B,D
Thursday
Resident (GA 2) + urgency
Resident (LA)
A,C or B,D
Friday
 A / C (LA)
C / A (LA)
A,C
 

 

หมายเหตุ:

  • A/C หมายถึง สาย A สลับกับสาย C 
  • วันพฤหัสบดี  OR resident ห้องละสาย (A และ C กับ B และ D คู่กัน  ที่เหลือออก OPD เวียนกันเป็นสาย major OPD)  อาจารย์ที่คุมผ่าตัด มีตารางเวียน 
  • ทุกห้อง มีอาจารย์สายที่เข้า OR ช่วยคุม (มีตารางระบุ) 

 

ห้องผ่าตัดตา ชั้น3 อาคารศรีพัฒน์ โทร. 36604 หรือ (053) 936604  เวลา 8.00-16.30 น.

 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.