ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

ประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาจักษุวิทยา

 

1.รศ.นพ.นิมิตร อิทธิพันธุ์กุล          ประธานกรรมการ

2.รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา    รองประธานกรรมการ 

3.ศ.พญ.สมสงวน อัษญคุณ           กรรมการ

4. รศ.นพ.วินัย ชัยดรุณ                  กรรมการ

5. รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา           กรรมการ

6. รศ.พญ.นภาพร ตนานุวัฒน์         กรรมการ

7. รศ.ดร.พญ.เกษรา พัฒนพิฑูรย์   กรรมการ     

8. ผศ.พญ.เจนจิต ชูวุฒยากร         กรรมการ

9. ผศ.พญ.ภารดี คุณาวิศรุต            กรรมการ

10. อ.นพ. ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา    กรรมการ

11. อ.พญ.อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา กรรมการ

12. อ.นพ.ศักรินทร์ อัษญคุณ          กรรมการ

13. อ.พญ.ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร   กรรมการ

14. อ.นพ.ณวัฒน์ วัฒนชัย             กรรมการ

15. อ.พญ.ลินดา หรรษภิญโญ       กรรมการ

16. อ.พญ.วรพร ชัยกิจมงคล          กรรมการ

17. พญ.จุฬาลักษณ์ ตั้งมั่นวรกูล    กรรมการ

18. นส.ธัญญารัตน์ ไชยชนะ          กรรมการและเลขานุการ 

 

 


 

QA NEWS

 

ขอแสดงความยินดีกับภาควิชาจักษุวิทยา ที่ได้รับรางวัล POPULAR VOTE การนำเสนอผลงาน QA แบบโปสเตอร์ 28 พค. 47 
-ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ 5 (27 เมษายน 2547) 80.0% 
-ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ 6 (27 เมษายน 2548) 85.8% 
-ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ 7 (26 เมษายน 2549) 81.7% 
-รายงานการสัมมนาภาควิชาจักษุวิทยา 9-10 กรกฎาคม 2549 
-รายงานการสัมมนาภาควิชาจักษุวิทยา 4-5 มีนาคม 2550 
- ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ 8  79.9% (27 เมษายน 2550)

 


รายละเอียดภายในภาควิชาฯ

 


 

นโยบายในการบริหารงานและพัฒนาภาคฯ ปีการศึกษา 2556-2568***update 19 Dec 57

<แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาควิชาฯ>

 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.