ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

เด็กกับสายตา

เด็กกับสายตา

โดย รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา

 

 

คนทั่วไปมักสับสนในเรื่องของความสำคัญของแว่นสายตาในเด็ก  บางคนเชื่อว่า ถ้าให้เด็กสวมแว่นสายตาตั้งแต่อายุยังน้อย  ในอนาคตก็ไม่จำเป็นต้องใช้  ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งกลับเชื่อว่า  จะทำให้เด็กติดแว่น  ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง  ที่จริงแล้ว การที่เด็กจำเป็นต้องสวมแว่น  ก็เพราะว่ามีสายตาสั้น  ยาว หรือเอียง ที่เกิดได้จากกรรมพันธุ์  ซึ่งภาวะสายตาผิดปกติดังกล่าวนี้  จะไม่หายไป  แต่ก็ไม่แย่ลง  เพียงเพราะว่าไม่สวมแว่น  แว่นตาหรือเลนส์สัมผัสเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ไปตลอดชีวิต  เพื่อการมองเห็นภาพที่ชัดเจน.

 

สายตาสั้น (เห็นภาพมัวในระยะไกล) มักเริ่มเกิดระหว่างอายุ 8 ถึง 15 ปี  แต่ก็อาจเกิดเร็วกว่านั้นก็ได้  สายตายาว  มักพบเป็นปกติในเด็กทั่วไป  และไม่ทำให้เกิดปัญหา  หากสายตายาวนั้นมีปริมาณไม่มาก  ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น  อาจทำให้การมองเห็นระยะใกล้มีปัญหา หรือเกิดภาวะตาเขเข้าในได้ โดยมักพบราวอายุ 2 ปี  แทบทุกรายจะมีสายตาเอียงร่วมด้วย (คือตาเป็นรูปไข่ แทนที่จะเป็นทรงกลม)  การสวมแว่นตามักจำเป็นเมื่อมีสายตาเอียงปริมาณมาก

 

เด็กจะมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่ตรงที่อาจเกิดปัญหาประการหนึ่งตามมาได้  เรียกว่าตาขี้เกียจ  หรือแอมไบลโอเปีย  หมายความว่าแม้ว่าจะสั่งแว่นสายตาที่ถูกต้องให้  แต่เด็กก็ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเท่าเด็กปกติ  ซึ่งอาจขี้เกียจข้างเดียวหรือทั้งสองข้างก็ได้  ภาวะตาขี้เกียจจะเกิดขึ้นได้เมื่อสายตาสองข้างมีระดับที่แตกต่างกัน การให้เด็กสวมแว่นสายตา จะช่วยป้องกันมิให้ตาข้างที่มีสายตาผิดปกติมากกว่าเกิดตาขี้เกียจขึ้น  การรักษาภาวะตาขี้เกียจจะทำได้ยากขึ้นเมื่อเด็กโตขึ้น  และหากอายุเกิน 9 ขวบก็อาจไม่สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้เลย  เนื่องจากระบบประสาททางการมองเห็นมีการเจริญที่เต็มที่ไปเสียแล้ว

 

 

เด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีตาข้างหนึ่งมองเห็นไม่ชัดเท่าปกติ ซึ่งเกิดจากตาขี้เกียจ  หรือสาเหตุอื่นใดที่ไม่สามารถรักษาให้ดีเป็นปกติได้ ยังควรสวมแว่นตาเพื่อป้องกันตาข้างที่ดี  เลนส์ที่ใช้ประกอบแว่นตาไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด  ควรทำจากพลาสติก  และถ้าเป็นเลนส์ที่ทำด้วยพลาสติกชนิดโพลีคาร์บอเนต  จะยิ่งมีความปลอดภัยสูง  เพราะมีความทนทานต่อแรงกระแทกได้มาก  แต่มีราคาแพง

 
 
 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.