ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

ต้อลม ต้อเนื้อ

ต้อลม ต้อเนื้อ

โดย รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา

 

บ้านเราเป็นประเทศในแถบที่ได้รับแสงอาทิตย์ค่อนข้างมาก  ซึ่งมีส่วนประกอบของแสงอุลตร้าไวโอเลต  เป็นปัจจัยทำให้เกิดภาวะต้อลม ต้อเนื้อ  จึงพบผู้ป่วยเหล่านี้ได้บ่อย ๆ ต้อเนื้อเป็นภาวะที่มีก้อนเนื้อยื่นเข้าไปบนกระจกตาดำ  ซึ่งเป็นส่วนที่ใส อยู่ส่วนหน้าของลูกตา  อาจมีขนาดเล็ก  หรือลุกลามโตขึ้นจนมาบังตรงกลางตาดำ  ทำให้ตามัวลงได้  ส่วนมากต้อเนื้อมักเกิดที่บริเวณด้านหัวตา   แต่บางครั้งก็เกิดทางหางตาได้ด้วย   สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดยังไม่เป็นที่เข้าใจนัก  แต่พบว่าผู้ที่ทำงานนอกบ้าน  ได้รับแสงแดดปริมาณมากจะเป็นต้อเนื้อได้มากขึ้น  นอกจากนี้  การใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่มีอากาศแห้งและมีฝุ่นละอองมาก ก็เป็นสาเหตุได้เช่นกัน

 

 

 เมื่อต้อเนื้อมีการอักเสบ  แดง  ทำให้เกิดอาการระคายเคืองตา  อาจใช้ยาหยอดตาหรือยาป้ายตาเพื่อลดการอักเสบได้  และถ้าต้อเนื้อมีขนาดใหญ่  โตเร็วจนอาจบดบังการมองเห็น  ก็ผ่าตัดลอกออกได้

 แม้ว่าแพทย์จะผ่าตัดลอกต้อเนื้อออกแล้วอย่างดี  แต่ก็มีโอกาสกลับเป็นซ้ำอีกได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่อายุน้อย   เราสามารถป้องกันการกลับเป็นซ้ำได้โดยการสวมแว่นตากันแดด  หลีกเลี่ยงจากบริเวณที่มีฝุ่น ลม และหยอดน้ำตาเทียมก็อาจช่วยได้

 

 ต้อลม มีลักษณะเป็นแผ่นหรือตุ่มนูน  อยู่บริเวณเยื่อตาขาว  มักพบบริเวณหัวตามากกว่าหางตา  ต้อลมมิใช่เนื้องอก  แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อปกติ  ที่มีการสะสมของโปรตีนและไขมันอยู่  ต้อลมต่างจากต้อเนื้อตรงที่ไม่มีการลุกลามเข้าไปบนตาดำ  แต่ก็เกิดจากการระคายเคืองตาหรือได้รับแสงแดดมาเป็นเวลานาน ๆ

 
 
 หากต้อลมไม่อักเสบ ก็ไม่จำเป็นต้องรักษา  เนื่องจากต้อลมจะไม่ลามเข้าตาดำ  หรือทำให้ตามัวลง  น้อยรายมากที่จะทำให้เกิดความรำคาญมาก  อาจพิจารณาผ่าตัดลอกออกได้  แต่ก็อาจเกิดรอยแผลเป็นซึ่งดูแล้วไม่น่าดูพอ ๆ กับลักษณะต้อลมที่เป็นแต่แรก

 

 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.