ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับภยันตรายที่ตา

การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับภยันตรายที่ตา

โดย รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา

ภยันตรายต่อดวงตาที่จำเป็นต้องรับการจัดการทันที และพบบ่อยที่สุดคือ "สารเคมีเข้าตา"  ไม่ว่าจะเป็นสารประเภทด่าง (น้ำด่าง, ปูนปลาสเตอร์, ซีเมนต์ และแอมโมเนีย), ตัวทำละลาย, น้ำกรด  และผงซักฟอก ก็เป็นอันตรายต่อดวงตาได้ทั้งสิ้น    เมื่อมีสารดังกล่าวเหล่านี้เข้าตา  ควรล้างออกด้วยน้ำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  และล้างทันที อย่าได้รอช้า

 

ถ้ามีสารละลายที่ปลอดเชื้ออยู่ (sterile solution) ก็ให้ใช้ล้างตา  หากไม่มี  ก็ให้ไปที่อ่างน้ำ  ก๊อกน้ำ หรือฝักบัวที่อยู่ใกล้ที่สุด  แล้วเริ่มล้างตาด้วยน้ำนั้นในปริมาณมาก ๆ   ถ้าด่างเข้าตา  จะต้องล้างตาให้นานเกิน 10 นาที  และต้องแน่ใจว่าน้ำที่ล้างสามารถชะล้างถึงซอกใต้เปลือกตาทั้งบนและล่าง

 

เปลือกตาถลอก  หรือกระจกตาถลอก  จะทำให้มีอาการปวดตาเคืองตามาก  ถ้าวัตถุที่เข้าตาสกปรก  ให้ค่อย ๆ ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเบา ๆ

อย่าพยายามรักษาภาวะภยันตรายต่อตาที่รุนแรง  ไม่ว่าจะเป็นชนิดกระแทก  หรือชนิดแทงทะลุ  ให้ปิดครอบตาข้างนั้นด้วยถ้วยกระดาษหรือถ้วยโฟม  เพื่อป้องกันดวงตามิให้ได้รับความเสียหายมากขึ้น  จนกว่าจะไปถึงสถานพยาบาลที่สามารถรักษาได้

 

รายที่ถูกต่อยที่เบ้าตา  อย่าคิดว่าเป็นภยันตรายเพียงเล็กน้อย  ควรได้รับการตรวจตาโดยละเอียดด้วยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  เนื่องจากอาจมีความเสียหายที่ร้ายแรงเกิดขึ้นจนถึงขั้นตาบอดซ่อนอยู่ก็ได้

 

การปฐมพยาบาล เป็นเพียงขั้นแรกของการรักษาภาวะฉุกเฉินเท่านั้น   ถ้าท่านมีอาการปวดตา  ตามัว  หรืออาการใด ที่อาจส่อถึงความเสียหายต่อดวงตา  ให้รีบไปพบจักษุแพทย์ทันที  เพื่อดวงตาของท่านจะได้มองโลกสดใสไปตราบนานเท่านาน

 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.