Articles

Display # 
Title Author Hits
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 6/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา และคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม Written by admin 286
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 5/2561 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับแพทย์ประจาบ้าน แพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561 Written by admin 381
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 4/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 Written by admin 400
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ patient care team Written by admin 354
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 2/2561 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ของภาคฯ Written by admin 588
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 1/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรป.บัณฑิตชั้นสูง Written by admin 497
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 8/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ World Federation for Medical Education(WFME) Written by admin 617
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 7/2560 เรื่อง แก้ไข และแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา Written by admin 929
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 6/2560 เรื่อง ยกเลิก และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน Written by admin 665
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 5/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Written by admin 615
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภาควิชาฯ Written by admin 637
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 3/2560 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ปีการศึกษา2560 Written by admin 711
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 2/2560 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ของภาคฯ Written by admin 690
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกระบวนวิชา พ.คพ.509 เพิ่มเติม Written by admin 896
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 2/2559 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยาประจำปีการศึกษา 2559 Written by admin 1174
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 1/2559 เรื่อง คณะกรรมการดูแลห้องตรวจตาผู้ป่วยนอก(OPD7) Written by admin 1114
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 3/2558 เรื่อง คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆของภาควิชา Written by admin 981
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 2/2558 เรื่อง กำหนดการปฏิบัติงานของแพทย์ใช้ทุนปีที่ 2 Written by admin 1182
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์ 20 ปี ราชวิทยาลัย Written by admin 1582
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 2/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ใช้ทุน ภาควิชาฯ Written by admin 1627
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 1/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ใช้ทุน จักษุ เพิ่มเติม Written by admin 1583
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 3/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ patient care team จักษุ เพิ่มเติม Written by admin 1608
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 2/2556 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2556 Written by admin 1373
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 1/2556 เรื่อง คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆของภาควิชา Written by admin 1718
คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 1/2555 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน/แพทย์ใช้ทุน Written by admin 2263