Articles

Display # 
Title Author Hits
Special lecture "Polypoidal Choroidal Vasculopathy in Asia & in the World" by Professor Greegg T. Kokame Written by admin 53
คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมภาควิชาฯ 2562 Written by admin 58
ภาควิชาจักษุวิทยา ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเนื่องในวันต้อหินโลก 2562 Written by admin 117
คุณอัษฎาวุธ แสงนภาเพ็ญ บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท Written by admin 200
พ.ต.ท.เกรียงเดช สดใสกิจ บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่า 100,000 บาท Written by admin 200
ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน WFME Written by admin 291
Special lecture "Alternative Medicine in Ophthalmology" by Professor Hu Zhen Written by admin 276
Special lecture "Retinal problem in systemic disease" by Dr. Richard Gieser Written by admin 333
ขอขอบพระคุณ มูลนิธิเกื้อดรุณ บริจาคเครื่องมือตรวจตา Written by admin 526
Special lecture by Professor Neil M. Bressler Written by admin 563
คุณเชษฐทวี เจริญพิทักษ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 1 แสนบาท สมทบทุนมูลนิธิรพ.สวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. Written by admin 637
ศ.เกียรติคุณ นพ. เกษม – คุณหญิงรัชนีวรรณ วัฒนชัย ผู้แทนคุณวิชิต – คุณจารุณี ชินวงศ์วรกุล มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท Written by admin 829
คุณประทีป ต่ายใหญ่เที่ยง มอบภาพพระราชบิดาให้ภาควิชาจักษุวิทยา Written by admin 824
คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมภาควิชาฯ 2560 Written by admin 883
งานนิทรรศการเนื่องในวันต้อหินโลก 2560 Written by admin 904
สวัสดีปีใหม่ 2560 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Written by admin 984
ขอแสดงความยินดีกับ นพ.เกษม เสรีศิริขจร กับรางวัลการประกวดงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน Written by admin 1326
ขอขอบพระคุณ มูลนิธิเกื้อดรุณ บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท Written by admin 913
นพ.ทัศพล สิงคาลวณิช มอบเครื่องมือตรวจตา Written by admin 1153
รางวัล Oral presentation เรื่อง "Strategies for Effective Supervision & Support to Resident Physician" Written by admin 1122
การประชุมคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาภาค 10 ครั้งที่ 1/2559 Written by admin 888
ร้านวอร์มอัพ คาเฟ่ มอบเงินบริจาคให้แก่ภาควิชาจักษุวิทยาฯ Written by admin 1168
คุณ ฤทธิ์ ธีระโกเมน มอบเครื่องตรวจตา ให้ภาควิชาจักษุวิทยา Written by admin 1020
คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2559 ภาควิชาจักษุวิทยา Written by admin 883
Thank you Snowy, on behalf of Dr.Jeremy D Keenan Written by admin 852
ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ทันที ศรีสุขคำ กับรางวัลการประกวดงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน Written by admin 1120
ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์ประจำบ้านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับรางวัลตัดต่อวีดีโอ เรื่อง อันตรายจากคอนแทคเลนส์ Written by admin 869
Special lecture "Presbyopia treatment & LASIK and external eye disease" by Professor Y.Ralph Chu Written by admin 1027
ภาควิชาจักษุวิทยา ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเนื่องในวันต้อหินโลก 2558 Written by admin 1190
Special lecture "Minimally invasive glaucoma surgery" by Professor Robert Stamper Written by admin 1118
Mr.Pin Jacques บริจาคแว่นสายตาให้แก่ภาควิชาจักษุวิทยาฯ Written by admin 1248
การประชุมวิชาการ เรื่อง Update in AMD & DME Management โดย Professor Neil M. Bressler Written by admin 1341
นพ.อติคุณ คณุตม์วงศ์ บริจาคเงินให้แก่ภาควิชาจักษุวิทยาฯ Written by admin 1569
รางวัลหน่วยงานเครือข่ายการจัดหาและบริการดวงตา Written by admin 1145
งานนิทรรศการ “วันศูนย์ดวงตา” ภายใต้ชื่อ “Share for sight, Give for life” สานดวงใจ...สู่ดวงตา Written by admin 1291
ขอแสดงความยินดีกับ จักษุแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงาน Asean Ophthalmology Society 2014 ทุกท่าน Written by admin 2405
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.สมสงวน อัษญคุณ ที่ได้รับอนุมัติการต่อราชการ Written by admin 1543
กิจกรรมศูนย์ดวงตา วันที่ 5 มิถุนายน 2557 Written by admin 1311
คุณสมพร โกมุทรัตนานนท์ บริจาคเงิน ให้แก่มูลนิธิจักษุเชียงใหม่ Written by admin 1440
นพ.รุ่งเกียรติ จางไววิทย์ มอบเงินบริจาค Written by admin 1410
ขอเชิญชมภาพกิจกรรม งานนิทรรศการเนื่องในวันต้อหินโลก 2557 Written by admin 2242
โครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมฉลอง ครบรอบ 50ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Written by admin 4783
คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2557 ภาควิชาจักษุวิทยา Written by admin 1412
RE-Accreditation Survey Written by admin 1696
ภาพกิจกรรม "Alumni Party น้องปี้ ตี้บ้านเฮา" Written by admin 4179
การเยี่ยมสำรวจภายในครั้งที่ 2 (Internal Survey) Written by admin 1853
คุณดรุพัน แสนศิริพันธ์ บริจาคเงินให้ภาควิชาจักษุวิทยา Written by admin 1804
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา ที่ได้แสดงผลงานวิจัยในงาน World Glaucoma Congress Written by Sakarin Ausayakhun 1836
ประกาศผลงานวาดภาพที่ชนะการประกวด Written by admin 5471
คุณประเสริฐ และคุณทัศนีย์ พุ่งกุมาร บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อภาควิชาจักษุวิทยา Written by admin 1920
ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชาฯท่านใหม่ รศ.นพ.วินัย ชัยดรุณ Written by admin 2022
ภาควิชาจักษุวิทยา ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเนื่องในวันต้อหินโลก 2556 Written by admin 1944
ศูนย์ดวงตาภาค 10 สภากาชาดไทย ในนามโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และภาควิชาจักษุวิทยา รับรางวัลหน่วยงานเครือข่ายที่มีผลงานประจำปี 2555 Written by admin 2030
Special lecture "Viral anterior uveitis & presumed ocular TB" by Professor Aniki Rothova Written by admin 2116
นพ.พรพัฒนะ วิจิตรเวชไพศาล นำเสนองานวิจัยที่ประชุม AAO 2012 Written by admin 3093
คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2556 ให้แก่ภาควิชาจักษุวิทยา Written by admin 1794
คุณประเสริฐ พุ่งกุมาร ประธานมูลนิธิประเสริฐ – ทัศนีย์ พุ่งกุมาร และคุณทัศนีย์ พุ่งกุมาร มอบเงินบริจาคให้แก่ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Written by admin 3124
Special lecture "Ocular Pain" by Professor Todd Margolis Written by admin 1906
อ.ดร.นพ.วิชาญ - ศ.พญ. ประคอง วิทยาศัย บริจาคเงินให้ศูนย์ดวงตาภาค 10 สภากาชาดไทย Written by admin 3199
คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมภาควิชาฯ 2556 Written by admin 4443
ภาควิชาจักษุวิทยาได้รับบริจาค กรอบแว่นตา Written by admin 3727
ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านแพทย์ใช้ทุนที่สอบผ่านตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย Written by admin 2958
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา Written by admin 3162
รศ.พญ.นภาพร ตนานุวัฒน์ จากภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ Written by admin 5196
ภาควิชาจักษุ ได้รับบริจาคครุภัณฑ์ Written by admin 4081
นพ.พรพัฒนะ วิจิตรเวชไพศาล ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการประจำปีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ Written by admin 4604
ภาควิชาจักษุวิทยาได้รับบริจาค portable slit lamp Written by admin 3562
คุณสลิลทิพย์ พัฒนพิฑูรย์ มอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. Written by admin 4100
นพ.พรพัฒนะ วิจิตรเวชไพศาล แพทย์ประจำบ้านภาควิชาจักษุวิทยา ได้อันดับที่ ๔ ในการแข่งขันตอบปัญหาทางจักษุวิทยา Written by admin 5693