Articles

Display # 
Title Author Hits
ขอขอบพระคุณ ชมรมศิษย์บ้านแสงแห่งธรรม บริจาคเครื่องตรวจวิเคราห์อวัยวะภายในลูกตาฯ เงินจำนวน 780,000 บาท Written by admin 157
Special lecture "Polypoidal Choroidal Vasculopathy in Asia & in the World" by Professor Greegg T. Kokame Written by admin 109
คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมภาควิชาฯ 2562 Written by admin 114
ภาควิชาจักษุวิทยา ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเนื่องในวันต้อหินโลก 2562 Written by admin 224
คุณอัษฎาวุธ แสงนภาเพ็ญ บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท Written by admin 271
พ.ต.ท.เกรียงเดช สดใสกิจ บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่า 100,000 บาท Written by admin 270
ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน WFME Written by admin 364
Special lecture "Alternative Medicine in Ophthalmology" by Professor Hu Zhen Written by admin 343
Special lecture "Retinal problem in systemic disease" by Dr. Richard Gieser Written by admin 397
ขอขอบพระคุณ มูลนิธิเกื้อดรุณ บริจาคเครื่องมือตรวจตา Written by admin 593
Special lecture by Professor Neil M. Bressler Written by admin 623
คุณเชษฐทวี เจริญพิทักษ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 1 แสนบาท สมทบทุนมูลนิธิรพ.สวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. Written by admin 710
ศ.เกียรติคุณ นพ. เกษม – คุณหญิงรัชนีวรรณ วัฒนชัย ผู้แทนคุณวิชิต – คุณจารุณี ชินวงศ์วรกุล มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท Written by admin 945
คุณประทีป ต่ายใหญ่เที่ยง มอบภาพพระราชบิดาให้ภาควิชาจักษุวิทยา Written by admin 899
คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมภาควิชาฯ 2560 Written by admin 972
งานนิทรรศการเนื่องในวันต้อหินโลก 2560 Written by admin 973
สวัสดีปีใหม่ 2560 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Written by admin 1091
ขอแสดงความยินดีกับ นพ.เกษม เสรีศิริขจร กับรางวัลการประกวดงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน Written by admin 1474
ขอขอบพระคุณ มูลนิธิเกื้อดรุณ บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท Written by admin 982
นพ.ทัศพล สิงคาลวณิช มอบเครื่องมือตรวจตา Written by admin 1269
รางวัล Oral presentation เรื่อง "Strategies for Effective Supervision & Support to Resident Physician" Written by admin 1203
การประชุมคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาภาค 10 ครั้งที่ 1/2559 Written by admin 960
ร้านวอร์มอัพ คาเฟ่ มอบเงินบริจาคให้แก่ภาควิชาจักษุวิทยาฯ Written by admin 1248
คุณ ฤทธิ์ ธีระโกเมน มอบเครื่องตรวจตา ให้ภาควิชาจักษุวิทยา Written by admin 1105
คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2559 ภาควิชาจักษุวิทยา Written by admin 946
Thank you Snowy, on behalf of Dr.Jeremy D Keenan Written by admin 921
ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ทันที ศรีสุขคำ กับรางวัลการประกวดงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน Written by admin 1191
ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์ประจำบ้านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับรางวัลตัดต่อวีดีโอ เรื่อง อันตรายจากคอนแทคเลนส์ Written by admin 951
Special lecture "Presbyopia treatment & LASIK and external eye disease" by Professor Y.Ralph Chu Written by admin 1096
ภาควิชาจักษุวิทยา ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเนื่องในวันต้อหินโลก 2558 Written by admin 1246
Special lecture "Minimally invasive glaucoma surgery" by Professor Robert Stamper Written by admin 1169
Mr.Pin Jacques บริจาคแว่นสายตาให้แก่ภาควิชาจักษุวิทยาฯ Written by admin 1324
การประชุมวิชาการ เรื่อง Update in AMD & DME Management โดย Professor Neil M. Bressler Written by admin 1436
นพ.อติคุณ คณุตม์วงศ์ บริจาคเงินให้แก่ภาควิชาจักษุวิทยาฯ Written by admin 1669
รางวัลหน่วยงานเครือข่ายการจัดหาและบริการดวงตา Written by admin 1225
งานนิทรรศการ “วันศูนย์ดวงตา” ภายใต้ชื่อ “Share for sight, Give for life” สานดวงใจ...สู่ดวงตา Written by admin 1360
ขอแสดงความยินดีกับ จักษุแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงาน Asean Ophthalmology Society 2014 ทุกท่าน Written by admin 2511
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.สมสงวน อัษญคุณ ที่ได้รับอนุมัติการต่อราชการ Written by admin 1640
กิจกรรมศูนย์ดวงตา วันที่ 5 มิถุนายน 2557 Written by admin 1380
คุณสมพร โกมุทรัตนานนท์ บริจาคเงิน ให้แก่มูลนิธิจักษุเชียงใหม่ Written by admin 1530
นพ.รุ่งเกียรติ จางไววิทย์ มอบเงินบริจาค Written by admin 1458
ขอเชิญชมภาพกิจกรรม งานนิทรรศการเนื่องในวันต้อหินโลก 2557 Written by admin 2344
โครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมฉลอง ครบรอบ 50ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Written by admin 4854
คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2557 ภาควิชาจักษุวิทยา Written by admin 1482
RE-Accreditation Survey Written by admin 1760
ภาพกิจกรรม "Alumni Party น้องปี้ ตี้บ้านเฮา" Written by admin 4265
การเยี่ยมสำรวจภายในครั้งที่ 2 (Internal Survey) Written by admin 1938
คุณดรุพัน แสนศิริพันธ์ บริจาคเงินให้ภาควิชาจักษุวิทยา Written by admin 1895
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา ที่ได้แสดงผลงานวิจัยในงาน World Glaucoma Congress Written by Sakarin Ausayakhun 1900
ประกาศผลงานวาดภาพที่ชนะการประกวด Written by admin 5571
คุณประเสริฐ และคุณทัศนีย์ พุ่งกุมาร บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อภาควิชาจักษุวิทยา Written by admin 1974
ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชาฯท่านใหม่ รศ.นพ.วินัย ชัยดรุณ Written by admin 2101
ภาควิชาจักษุวิทยา ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเนื่องในวันต้อหินโลก 2556 Written by admin 1984
ศูนย์ดวงตาภาค 10 สภากาชาดไทย ในนามโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และภาควิชาจักษุวิทยา รับรางวัลหน่วยงานเครือข่ายที่มีผลงานประจำปี 2555 Written by admin 2106
Special lecture "Viral anterior uveitis & presumed ocular TB" by Professor Aniki Rothova Written by admin 2190
นพ.พรพัฒนะ วิจิตรเวชไพศาล นำเสนองานวิจัยที่ประชุม AAO 2012 Written by admin 3175
คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2556 ให้แก่ภาควิชาจักษุวิทยา Written by admin 1845
คุณประเสริฐ พุ่งกุมาร ประธานมูลนิธิประเสริฐ – ทัศนีย์ พุ่งกุมาร และคุณทัศนีย์ พุ่งกุมาร มอบเงินบริจาคให้แก่ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Written by admin 3237
Special lecture "Ocular Pain" by Professor Todd Margolis Written by admin 1971
อ.ดร.นพ.วิชาญ - ศ.พญ. ประคอง วิทยาศัย บริจาคเงินให้ศูนย์ดวงตาภาค 10 สภากาชาดไทย Written by admin 3246
คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมภาควิชาฯ 2556 Written by admin 4513
ภาควิชาจักษุวิทยาได้รับบริจาค กรอบแว่นตา Written by admin 3786
ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านแพทย์ใช้ทุนที่สอบผ่านตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย Written by admin 2996
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา Written by admin 3238
รศ.พญ.นภาพร ตนานุวัฒน์ จากภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ Written by admin 5282
ภาควิชาจักษุ ได้รับบริจาคครุภัณฑ์ Written by admin 4138
นพ.พรพัฒนะ วิจิตรเวชไพศาล ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการประจำปีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ Written by admin 4661
ภาควิชาจักษุวิทยาได้รับบริจาค portable slit lamp Written by admin 3631
คุณสลิลทิพย์ พัฒนพิฑูรย์ มอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. Written by admin 4142
นพ.พรพัฒนะ วิจิตรเวชไพศาล แพทย์ประจำบ้านภาควิชาจักษุวิทยา ได้อันดับที่ ๔ ในการแข่งขันตอบปัญหาทางจักษุวิทยา Written by admin 5773