Articles

Display # 
Title Author Hits
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 1/2562 เรื่อง แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ปีการศึกษา 2562 Written by admin 170
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 21/2561 เรื่อง แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต้อหิน ปีการศึกษา 2562 Written by admin 304
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 20/2561 เรื่อง แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจอตาและวุ้นตา ปีการศึกษา 2562 Written by admin 302
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 19/2561 เรื่อง แจ้งขยายเวลารับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ปีการศึกษา 2562 Written by admin 314
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 18/2561 เรื่อง แจ้งกำหนดวันสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจอตาและวุ้นตา ปีการศึกษา 2562 Written by admin 272
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 16/2561 เรื่อง แจ้งกำหนดวันสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต้อหิน ปีการศึกษา 2562 Written by admin 243
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 17/2561 เรื่อง แจ้งกำหนดวันสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ปีการศึกษา 2562 Written by admin 260
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 15/2561 เรื่อง เพิ่มหัวข้อในกิจกรรมของภาควิชา Written by admin 264
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 14/2561 เรื่อง ราชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา (รอบที่1) ปีการศึกษา 2562 Written by admin 397
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 13/2561 เรื่อง แจ้งเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 Written by admin 352
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 12/2561 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 Written by admin 438
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 8/2561 เรื่อง รับสมัคร Retina Fellow Written by admin 300
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 9/2561 เรื่อง รับสมัคร Orbit and Oculoplastic Fellow Written by admin 310
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 10/2561 เรื่อง รับสมัคร Glaucoma Fellow Written by admin 284
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 11/2561 เรื่อง รับสมัคร Cornea and Refractive Surgery Fellow Written by admin 287
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 7/2561 เรื่อง ภาระงานเจ้าหน้าที่สำนักงานภาควิชาจักษุวิทยา Written by admin 334
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 6/2561 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ใช้ทุนภาควิชาจักษุฯ ปีการศึกษา 2562 Written by admin 526
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 5/2561 เรื่อง รับสมัครพนักงานธุรการช่วยงานวิจัยภาควิชาจักษุวิทยา Written by admin 388
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 3/2561 เรื่อง รับสมัครแพทย์ใช้ทุนภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2562 Written by admin 1753
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 4/2561 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้านภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2562 Written by admin 1034
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 2/2561 เรื่อง นโยบายของภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Written by admin 370
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 1/2561 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2561 Written by admin 665
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 18/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา รอบที่1 ครั้งที่2 Written by admin 808
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 17/2560 เรื่อง ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา รอบที่1 ครั้งที่2 Written by admin 752
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 16/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน รอบที่1 ครั้งที่1 Written by admin 802
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 15/2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2561 Written by admin 705
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 14/2560 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2561 Written by admin 694
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 13/2560 เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดรับสมัครและวันเข้ารับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง Written by admin 630
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 12/2560 เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดรับสมัครและวันเข้ารับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคต้อหิน Written by admin 629
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 11/2560 เรื่อง แจ้งเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2561 Written by admin 586
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 10/2560 เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดรับสมัครวันเข้ารับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาจอประสาทตา Written by admin 578
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 9/2560 เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดรับสมัครวันเข้ารับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน Written by admin 639
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 8/2560 เรื่อง รับสมัคร Retina Fellow ภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2561 Written by admin 702
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 7/2560 เรื่อง รับสมัคร Orbit and Oculoplastic Surgery Fellow ภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2561 Written by admin 505
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 6/2560 เรื่อง รับสมัคร Glaucoma Fellow ภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2561 Written by admin 530
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 5/2560 เรื่อง รับสมัคร Cornea and Refractive Surgery Fellow ภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2561 Written by admin 601
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 4/2560 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้านภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2561 Written by admin 909
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 3/2560 เรื่อง รับสมัครแพทย์ใช้ทุนภาควิชาจักษุวิทยา ปีการศึกษา 2561 Written by admin 1330
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 2/2560 เรื่อง แจ้งกำหนดการสัมภาษณ์ Orbit and Oculoplastic fellow Written by admin 844
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 1/2560 เรื่อง แจ้งกำหนดการรับสมัคร Retina Fellow เพิ่มเติม Written by admin 913
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 6/2559 เรื่อง รับสมัคร Orbit and Oculoplastic fellow Written by admin 980
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 5/2559 เรื่อง รับสมัคร Glaucoma fellow Written by admin 1024
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 4/2559 เรื่อง รับสมัคร Cornea and Refractive Surgery fellow Written by admin 1017
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 3/2559 เรื่อง รับสมัคร Retina fellow Written by admin 1080
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 2/2559 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสำหรับปีการศึกษา 2560 Written by admin 1677
*** Update ประกาศภาควิชาครั้งที่ 1/2559 เรื่อง รับสมัครแพทย์ใช้ทุนสำหรับปีการศึกษา 2560 Written by admin 3240
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 14/2558 เรื่อง วันสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด Written by admin 1686
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 10/2558 เรื่อง รับสมัคร Orbit and Oculoplastic Surgery fellow Written by admin 956
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 11/2558 เรื่อง รับสมัคร Glaucoma fellow Written by admin 829
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 12/2558 เรื่อง รับสมัคร Cornea and Refractive Surgery fellow Written by admin 859
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 13/2558 เรื่อง รับสมัคร Retina fellow Written by admin 986
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 9/2558 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสำหรับปีการศึกษา 2559 Written by admin 1871
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 8/2558 เรื่อง รับสมัครแพทย์ใช้ทุนสำหรับปีการศึกษา 2559 Written by admin 2021
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 4/2558 เรื่อง รับสมัคร Orbit and Oculoplastic Surgery fellow Written by admin 1239
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 3/2558 เรื่อง รับสมัคร Glaucoma fellow Written by admin 1499
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 1/2558 เรื่อง รับสมัคร Retina Fellow Written by admin 1234
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 2/2558 เรื่อง รับสมัคร Cornea and Refractive Surgery fellow Written by admin 1114
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 6/2557 เรื่อง กำหนดวันสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน สำหรับปีการศึกษา 2558 Written by admin 1573
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 4/2557 เรื่อง รับสมัครแพทย์ใช้ทุนจักษุวิทยา สำหรับปีการศึกษา 2558 Written by admin 2399
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 5/2557 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้านจักษุวิทยา สำหรับปีการศึกษา 2558 Written by admin 2391
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 3/2557 เรื่อง รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล Written by admin 1219
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 2/2557 เรื่อง รับสมัคร Retina fellow Written by admin 1596
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัคร Cornea and Refractive Surgery fellow Written by admin 1332
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 6/2556 เรื่อง กำหนดวันประชุมภาควิชา ประจำปี 2556 Written by admin 1374
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 5/2556 เรื่อง รับสมัครแพทย์ใช้ทุนภาควิชาจักษุวิทยา สำหรับปีการศีกษา2557 Written by admin 2649
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 4/2556 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้านภาควิชาจักษุวิทยา สำหรับปีการศีกษา2557 Written by admin 2823
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 3/2556 เรื่อง กรรมการพิจารณาเครื่องมือ Femto Second Laser for Cataract Surgery Written by admin 1572
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 2/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 32 Written by admin 1785
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 1/2556 เรื่อง รับสมัคร Retina Fellow Written by admin 1663
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 6/2555 เรื่อง แก้ไขประกาศแต่งตั้งคณาจารย์ผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ Written by admin 1724
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 1/2555 เรื่อง การแต่งตั้งคณาจารย์ผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ Written by admin 3812
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 2/2555 เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล Written by admin 2619
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 3/2555 เรื่อง รับสมัครแพทย์ใช้ทุนภาควิชาจักษุวิทยา สำหรับปีการศึกษา 2556 Written by admin 4507
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 4/2555 เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้านภาควิชาจักษุวิทยา สำหรับปีการศึกษา 2556 Written by admin 4931
ประกาศภาควิชาครั้งที่ 5/2555 เรื่อง กำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ใช้ทุนภาควิชาจักษุวิทยา สำหรับปีการศึกษา 2556 Written by admin 3208