Articles

Display # 
Title Author Hits
Research day in Ophthalmology ปี 2561 Written by admin 517
โครงการความรู้สู้เบาหวาน และเบาหวานขึ้นตา Written by admin 284
การสัมนา Organization Devalopment(OD) ภาควิชาฯ ประจำปี 2561 Written by admin 346
นิทรรศการ วันศูนย์ดวงตาและพิธีทำบุญประจำปี 2561 Written by admin 439
โครงการวิปัสสนาเจริญสติปีการศึกษา 2561 Written by admin 458
โครงการออกหน่วยบริการชุมชนผ่าตัดรักษาโรคตา รพ.วัดจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา Written by admin 536
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "แพทย์กับการโฆษณา" Written by admin 601
คลินิกวิจัยครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 Written by admin 658
Research day in Ophthalmology ปี 2560 Written by admin 840
ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู ภาควิชาจักษุวิทยาฯ Written by admin 803
นิทรรศการ วันศูนย์ดวงตาประจำปี 2560 Written by admin 1147
งานทำบุญครบรอบ 1 ปี ศ.นพ.สุรพงษ์ ดวงรัตน์ Written by admin 753
การสัมนา Organization Devalopment(OD) ภาควิชาฯ ประจำปี 2560 Written by admin 859
งานเลี้ยง Thank you party 2560 Written by admin 880
โครงการวิปัสสนาเจริญสติปีการศึกษา 2560 Written by admin 758
งานดำหัวประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2560 Written by admin 786
คลินิกวิจัยครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 Written by admin 1013
งานทำบุญภาควิชาฯ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี 2559-2560 Written by admin 1065
Research day in Ophthalmology ปี 2559 Written by admin 1096
พิธีทำบุญภาควิชาฯร่วมกับศูนย์ดวงตาภาค10 ประจำปี 2559 Written by admin 944
โครงการ "ต้นกล้าจิตอาสา พลิกฟื้นคืนผืนป่า ต้นน้ำปิง" Written by admin 1356
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน Written by admin 1160
ขอเชิญเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่าจักษุเชียงใหม่ Written by admin 1053
Special Guest Speaker Dr. Patricio Schlottmann Written by admin 1207
คลินิกวิจัยครั้งที่13 ประจำปี 2559 Written by admin 1176
Topic & Interdepartment conference เรื่อง Retinoblastoma Written by admin 1858
Research day in Ophthalmology ปี 2558 Written by admin 1060
นิทรรศการ วันศูนย์ดวงตาประจำปี 2558 Written by admin 1429
งานดำหัวประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2558 Written by admin 1449
งานพิธีทำบุญเปิดห้องประชุม ชลอ-สุรพงษ์ Written by admin 1354
คลินิกวิจัยครั้งที่12 ประจำปี 2558 Written by admin 1438
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 Written by admin 7152
การสัมนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการภาควิชาฯ เรื่อง "การปรับปรุง work flow ของ OPD และการจัดระบบนัดผู้ป่วยแบบแบ่งเวลา" Written by admin 1858
งานแสดงมุทิตาจิต และเลี้ยงอำลาแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุนที่จะจบการศึกษาปี 2557 Written by admin 2151
แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุนขึ้นปฏิบัติงานใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 Written by admin 2383
คลินิกวิจัยครั้งที่11 ประจำปี 2557 Written by admin 2054
ภาพกิจกรรมงานเลี้ยง New Year Party 2014 Written by admin 1939
ภาพกิจกรรมการบรรยายเรื่อง "update in glaucoma" Written by admin 1934
การประชุมวิชาการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 Written by admin 3324
Research day in Ophthalmology ปี 2556 Written by admin 1716
โครงการฝึกอบรมการผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจก ประจำปี 2556 Written by admin 1955
Special Guest in Research Progression for Resident in Ophthalmology Written by admin 1753
การบรรยายพิเศษ เรื่อง โครงสร้างงานวิจัยของภาควิชาออร์โทปิดิกส์ Written by admin 1976
กิจกรรมเนื่องในวันศูนย์ดวงตาประจำปี 2556 Written by admin 1940
โครงการสัมมนาบุคคลากรเชิงปฎิบัติการ ประจำปี 2556 Written by admin 1694
Special Guest in Topic: Facial movement disorder presenting in Ophthalmology Written by admin 1438
การตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาของปีการศึกษา 2555 Written by admin 1737
งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแด่แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ที่จะจบการศึกษา Written by admin 3061
งานดำหัวประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2556 Written by admin 1662
การประชุม Glaucoma Special Lecture Written by admin 2336
การประชุมวิชาการสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา (Thai Physicians Association of America) Written by admin 2319
ทำบุญประจำปี หอผู้ป่วยพิเศษ 3 ชั้น 12 และศูนย์ดวงตาภาค 10 สภากาชาดไทย Written by admin 2191
คลินิกวิจัยครั้งที่10 ประจำปี 2556 Written by admin 2810
พิธีทำบุญศูนย์ดวงตา 2555 Written by admin 2252
ขอเชิญร่วมเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 Written by admin 2002
Dr. James G. Gollogly CEO and Director of CSC Children's Surgical Centre เยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ศูนย์ดวงตาภาค 10 Written by admin 2040
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Communication Skills for Ophthalmologist" Written by admin 2545
การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ดวงตาภาค 10 สภากาชาดไทย Written by admin 1784
การตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 Written by admin 2074
โครงการฝึกอบรมการผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจก สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน Written by admin 3038
คณะผู้เยี่ยมสำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพ เดินทางมาเยี่ยมสำรวจภาควิชาฯ Written by admin 2908
นิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน เรื่องโรคตา Written by admin 2909
นิทรรศการโครงการตรวจสุุขภาพ “สวนดอกร้อยดวงใจ....เพื่อผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” Written by admin 2054
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา มหาราชินี Written by admin 2504
เชิญชมภาพกิจกรรม การสัมมนาบุคลากรเชิงปฎิบัติการของภาควิชาฯ Written by admin 2034
หัวหน้าภาควิชาฯ มอบของที่ระลึกให้ อ.วุฒิไกร บูรณ์วรุตม์ Written by admin 3146
โครงการสัมมนาบุคคลากรเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "SWOT analysis and Strategic Planning" Written by admin 2024
เชิญชมภาพกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชนงานสัปดาห์โรคตา Written by admin 1938
งานเลี้ยง Thank you party 2012 Written by admin 3672
มอบของที่ระลึกให้แก่ อ.พญ.วรพร ชัยกิจมงคล ก่อนลาไปศึกษาฝึกอบรม Written by admin 3423
ประชุมวิชาการเรื่อง Astigmatism Course Written by admin 3191
แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุนขึ้นปฏิบัติงานใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 Written by admin 3838
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา Written by admin 3804
การอบรมเรื่อง "Advanced Cardiovascular Life Support Instructor Course" Written by admin 2751
ยินดีต้อนรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 Written by admin 3699
ขอเชิญชมเทปบันทึกรายการโทรทัศน์ "คุยกับหมอสวนดอก" ตอน "มหันตภัยเงียบ...ต้อหิน" Written by admin 5537
Research day in Ophthalmology ปี 2555 Written by admin 3239
งานดำหัวประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2555 Written by admin 3894
คลินิกวิจัยครั้งที่9 ปี 2555 Written by admin 2796
นิทรรศการวันต้อหินโลก ซึ่งจะได้จัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555 Written by admin 2707