Articles

Display # 
Title Author Hits
เฟมโตเลสิค (Femto- LASIK): เลสิคไร้ใบมีด ทางเลือกใหม่ของเลสิค Written by ศ.พญ สมสงวน อัษญคุณ 3948
โรคตาแห้งอันตรายอย่างไร Written by ศ.พญ สมสงวน อัษญคุณ 37896
เปลือกตาอักเสบ อย่าคิดว่าไม่สำคัญ Written by ศ.พญ สมสงวน อัษญคุณ 109158
การแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์ Written by ศ.พญ สมสงวน อัษญคุณ 2431
คำถามน่ารู้เรื่องต้อหิน Written by admin 23139
สายตายาว Written by admin 22899
น้ำตาไหล Written by อ.นพ. ศักรินทร์ อัษญคุณ 31158
น้ำวุ้นตาเสื่อม-ตะกอนในวุ้นตา-แสงแว่บในตา-จอประสาทตาฉีกขาด-จอประสาทตาหลุดลอก Written by นพ.ณวัฒน์ วัฒนชัย 55250
โรคจอประสาทตาเสื่อมเนื่องจากอายุ Written by พญ.วรพร ชัยกิจมงคล/ รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา 50623
การรักษาสายตาด้วยแสง laser (LASIK) Written by นพ.ณวัฒน์ วัฒนชัย 55542
ข้อควรระวังในการใช้ Contact Lens Written by นพ.ณวัฒน์ วัฒนชัย 51901
ต้อกระจก Written by admin 71677
ตาบอดสี Written by admin 60793
ตาขี้เกียจ Written by รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา 52673
เด็กกับสายตา Written by admin 50722
ต้อลม ต้อเนื้อ Written by รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา 56163
ตาเข หรือตาเหล่ Written by รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา 56157
คันตา ทำอย่างไรดี Written by รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา 23975
หยากไย่ และแสงฟ้าแลบ Written by admin 25085
การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับภยันตรายที่ตา Written by รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา 24677
ต้อหิน... ภัยเงียบที่น่าสะพรึงกลัว Written by รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา 26041
เบาหวานขึ้นจอตา Written by admin 58723
อุบัติเหตุต่อดวงตา Written by admin 25072