Articles

Display # 
Title Author Hits
นักทัศนมาตร: บุคลากรที่ขาดหายไป... Written by admin 21
คำเมืองในเวชปฏิบัติ Written by admin 38
เฟมโตเลสิค (Femto- LASIK): เลสิคไร้ใบมีด ทางเลือกใหม่ของเลสิค Written by ศ.พญ สมสงวน อัษญคุณ 4313
โรคตาแห้งอันตรายอย่างไร Written by ศ.พญ สมสงวน อัษญคุณ 39413
เปลือกตาอักเสบ อย่าคิดว่าไม่สำคัญ Written by ศ.พญ สมสงวน อัษญคุณ 116873
การแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์ Written by ศ.พญ สมสงวน อัษญคุณ 2585
คำถามน่ารู้เรื่องต้อหิน Written by admin 23370
สายตายาว Written by admin 23134
น้ำตาไหล Written by อ.นพ. ศักรินทร์ อัษญคุณ 31728
น้ำวุ้นตาเสื่อม-ตะกอนในวุ้นตา-แสงแว่บในตา-จอประสาทตาฉีกขาด-จอประสาทตาหลุดลอก Written by นพ.ณวัฒน์ วัฒนชัย 56963
โรคจอประสาทตาเสื่อมเนื่องจากอายุ Written by พญ.วรพร ชัยกิจมงคล/ รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา 51562
การรักษาสายตาด้วยแสง laser (LASIK) Written by นพ.ณวัฒน์ วัฒนชัย 55813
ข้อควรระวังในการใช้ Contact Lens Written by นพ.ณวัฒน์ วัฒนชัย 52183
ต้อกระจก Written by admin 72534
ตาบอดสี Written by admin 61204
ตาขี้เกียจ Written by รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา 52950
เด็กกับสายตา Written by admin 51031
ต้อลม ต้อเนื้อ Written by รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา 56593
ตาเข หรือตาเหล่ Written by รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา 56903
คันตา ทำอย่างไรดี Written by รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา 24237
หยากไย่ และแสงฟ้าแลบ Written by admin 25363
การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับภยันตรายที่ตา Written by รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา 24882
ต้อหิน... ภัยเงียบที่น่าสะพรึงกลัว Written by รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา 26444
เบาหวานขึ้นจอตา Written by admin 60712
อุบัติเหตุต่อดวงตา Written by admin 25387