Articles

Orbit and Oculoplastic

หน่วยเบ้าตาและตกแต่งรอบดวงตา(Orbit & Oculoplastic) ให้บริการเกี่ยวกับโรคของเบ้าตาและศัลยกรรมตกแต่งรอบดวงตา อาทิเช่น ไทรอยด์ขึ้นตา(Graves' Ophthalmopathy) ท่อน้ำตาอุดตัน(nasolacrimal duct obstruction) หนังตาตก(ptosis) หนังตาม้วนเข้าใน/ม้วนออกนอก(entropion/ectropion) อุบัติเหตุทางตา (ocular trauma) อุบัติเหตุทางตาที่รุนแรงทั้งที่มีและไม่มีสิ่งแปลกปลอมฝังในเบ้าตา (severe penetrating ocular injuries with or without intraorbital foreign body) เป็นต้น

 

 

หน่วยเบ้าตาและตกแต่งรอบดวงตา รองรับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตภาคเหนือ มีผู้ป่วยนอกประมาณ... รายต่อปี  ผู้ป่วยผ่าตัดประมาณ... รายต่อปี

 

ปัจจุบันคลินิกเบ้าตาและตกแต่งรอบดวงตารองรับผู้ป่วยในจังหวัดเชียงใหม่และผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างๆในเขตภาคเหนือตอนบน โดยเปิดให้บริการ ณ. ห้องตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้ป่วยที่จะเข้ารับบริการในคลินิกพิเศษนี้จะต้องผ่านการตรวจประเมิณจากคลินิกตาทั่วไปก่อนเมื่อจักษุแพทย์พิจรณาแล้วจึงสามารถนัด เข้าคลินิกพิเศษนี้ได้

 

คลินิกเบ้าตาและตกแต่งรอบดวงตาประกอบด้วยอาจารย์ที่เชี่ยวชาญตามวันและเวลาดังนี้

  • อ.นพ.ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา   วันพุธ        เวลา 13.00-16.00 น.
  • อ.นพ.ศักรินทร์ อัษญคุณ         วันอังคาร  เวลา 13.00-16.00 น.