Articles

โครงการความรู้สู้เบาหวาน และเบาหวานขึ้นตา

ภาควิชาฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ความรู้สู้เบาหวาน และเบาหวานขึ้นตา ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี รายละเอียดดังนี้