Articles

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้อหิน

สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดต้อหิน

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด เพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรคู้วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาต้อหิน

(Fellowship Training in Galucoma)

 

คณะกรรมการฝึกอบรม

  1. รศ.พญ.ดร. เกษรา พัฒนพิฑูรย์                        ประธานกรรมการ     
  2. ผศ.นพ. ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา                               กรรมการ
  3. อ.พญ. ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสียร                                  กรรมการ
  4. อ.พญ. ลินดา หรรษภิญโญ                                     กรรมการ

 


คู่มือหลักสูตรฯ อนุสาขาต้อหิน(ปีการศึกษา 2561) ***update

คู่มือหลักสูตรฯ อนุสาขาต้อหิน(ปีการศึกษา 2560)

คู่มือหลักสูตรฯ อนุสาขาต้อหิน(ปีการศึกษา 2559)

คู่มือหลักสูตรฯ อนุสาขาต้อหิน(ปีการศึกษา 2558)


รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำภาควิชาฯ