Articles

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดศัลกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดศัลกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด เพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรคู้วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาศัลกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

(Fellowship Training in Orbital and Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery)

 

คณะกรรมการฝึกอบรม

  1. ผศ.นพ. ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา                         ประธานกรรมการ     
  2. ผศ.นพ. ศักรินทร์ อัษญคุณ                               กรรมการ

 


คู่มือหลักสูตรฯอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง(ปีการศึกษา 2561) ***update

คู่มือหลักสูตรฯอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง(ปีการศึกษา 2560)

คู่มือหลักสูตรฯอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง(ปีการศึกษา 2559)

คู่มือหลักสูตรฯอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง(ปีการศึกษา 2558)


รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำภาควิชาฯ